Poradenstvo pri čerpaní eurofondov

Finančná pomoc z Eurofondov / Podnikateľské poradenstvo / Investičné projekty

LesníciU K O N Č E N É   V Ý Z V Y

 

Výzva 8.4 Podpora na obnovu lesov poškodených katastrofami

Termín na podávanie projektov: do 02.10.2015

Výzva je prioritne zameraná na podporu obnovy lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):
Fyzické a právnické osoby (aj obce), ktoré obhospodarujú lesy vo vlastníctve 1) súkromných vlastníkov; 2) obcí; 3) cirkvi; 4) štátu

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:
min. 10 000 EUR a max. 1 000 000 EUR (Bratislavský kraj max. 700 000 EUR)

Oprávnenosť činností realizácie projektu:

 • ozdravné opatrenia v lesoch poškodených v dôsledku zmeny klímy, premnožením kalamitných škodcov či vplyvom iných biotických a abiotických škodlivých činiteľov
 • konverzia smrečín v rozpade
 • revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev zničených alebo výrazne destabilizovaných lesnými požiarmi, prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami

Oprávnené výdavky projektu:
Výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014 a výdavky vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA, s výnimkou výdavkov na prípravné práce.

Oprávnenosť miesta realizácie projektu:
Za oprávnené miesto realizácie projektu je považované celé územie Slovenskej republiky.

Časová oprávnenosť podávania projektu:
Podávanie a prijímanie ŽoNFP do 18.09.2015.

 


Výzva 4.3 Lesná infraštruktúra

Termín na podávanie projektov: do 02.10.2015

Výzva je prioritne zameraná na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):
Obhospodarovatelia lesa s minimálnou výmerou 10 ha

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:
min. 10 000 EUR a max. 1 000 000 EUR (Bratislavský kraj max. 500 000 EUR)

Oprávnenosť činností realizácie projektu:

 • výstavba, dostavba, prestavba a rekonštrukcia lesných ciest a prístup k lesnej pôde s výnimkou protipožiarnych lesných ciest
 • rekonštrukcia a výstavba lesných ciest kategórií 1L a 2L, 3L ktoré slúžia pre odvoz dreva, prístup hasičskej techniky a technologických vozidiel a so súčasným zohľadňovaním cieľov ochrany biodiverzity
 • rekonštrukcia a prestavba lesných ciest z najnižšej kategórie na vyššiu (t.j. z ciest 3L na kategóriu 2L alebo 1L)

Oprávnené výdavky projektu:
– Výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014 a výdavky vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA, s výnimkou výdavkov na prípravné práce.
Oprávnenosť výdavkov je podmienená schváleným verejným obstarávaním.
– Investície súvisiace s výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou nehnuteľného majetku;

Oprávnenosť miesta realizácie projektu:
Za oprávnené miesto realizácie projektu je považované celé územie Slovenskej republiky.

Časová oprávnenosť podávania projektu:
Podávanie a prijímanie ŽoNFP do 18.09.2015.

 


Výzva 8.3 Zlepšenie zdravotného stavu lesov

Termín na podávanie projektov: do 02.10.2015

Výzva je prioritne zameraná na podporu prevencie škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):
Fyzické a právnické osoby (aj obce), ktoré obhospodarujú lesy vo vlastníctve 1) súkromných vlastníkov; 2) obcí; 3) cirkvi; 4) štátu

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:
min. 10 000 EUR a max. 2 000 000 EUR (podľa činnosti)

Oprávnenosť činností realizácie projektu:

 • zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch (zahrádzanie bystrín, budovanie a rekonštrukcia technických diel na účely ochrany pred povodňami)
 • zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry (výstavba, rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest; realizácia komplexného protipožiarneho monitorovacieho systému)
 • zlepšenie zdravotného stavu lesov

Oprávnené výdavky projektu:
Výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014 a výdavky vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA, s výnimkou výdavkov na prípravné práce.
Oprávnenosť výdavkov je podmienená schváleným verejným obstarávaním.

Oprávnenosť miesta realizácie projektu:
Za oprávnené miesto realizácie projektu je považované celé územie Slovenskej republiky.

Časová oprávnenosť podávania projektu:
Podávanie a prijímanie ŽoNFP do 18.09.2015.

 

Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Činnosť 1: na zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch:

 • zahrádzanie bystrín v lesoch podľa § 27 zákona č. 326/2005 Z. z. (budovanie a rekonštrukcia prehrádzok, malé vodné stupne alebo ich zoskupenia a úpravy korýt na bystrinách) na účely ochrany pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi;
 • budovanie a rekonštrukcia technických diel v lesoch na ochranu pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi podľa § 27 zákona č. 326/2005 Z. z.;
 • budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany v lesoch – drobných prekladaných drevených hrádzok (zrubov) alebo sypaných kamenných hrádzok na lesných pozemkoch, ktorých budovanie si nevyžaduje stavebné povolenie.

Činnosť 2: na zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry:

 • výstavba, rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest, ak slúžia ako prístup[1] k vybudovaným objektom v rámci tohto podopatrenia, ktoré sú v súlade s požiadavkami životného prostredia a ochrany prírody;
 • realizácia projektov komplexného protipožiarneho monitorovacieho systému v lesnej krajine s vysokým a stredným stupňom požiarovosti;
 • výstavba, rekonštrukcia a dodávka protipožiarnych monitorovacích veží a súvisiacich prostriedkov komunikácie.

Činnosť 3: na zlepšenie zdravotného stavu lesov:

realizácia preventívnych opatrení malého rozsahu proti kalamitným biotickým škodcom formou kladenia a asanácie lapákov, inštalácie a prevádzky feromónových lapačov a aplikácie chemických prípravkov v lesných porastoch (aplikácie chemických prípravkov je oprávnená len v prípade, že na realizáciu daného opatrenia nie sú dostupné biologické prípravky alebo ich aplikácia nie je účinná).

[1] Prístupom k vybudovaným objektom sa rozumie výstavba alebo rekonštrukcia úsekov protipožiarnych lesných ciest, ktoré sú potrebné na napojenie sa na existujú sieť lesných ciest.

 

Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

V rámci daného podopatrenia budú aktivity zamerané na:

 • projekty revitalizácie a obnovy lesných spoločenstiev (vrátane obnovy lesných porastov, ochrany, ošetrovania a výchovy lesov) zničených alebo výrazne destabilizovaných lesnými požiarmi, prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami;
 • projekty ozdravných opatrení v lesoch poškodených v dôsledku zmeny klímy, premnožením kalamitných škodcov či vplyvom iných významných biotických a abiotických škodlivých činiteľov;
 • projekty konverzie smrečín v rozpade, ktoré sú na danom území stanovištne nevhodnou drevinou založenou na stanovišti pôvodne zmiešaných lesov (destabilizované prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami) na lesy zmiešané s vysokou ekologickou stabilitou.

 

Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

V rámci danej operácie budú podporované nasledovné aktivity:

 • zvýšenie ekonomickej hodnoty lesa prostredníctvom lepších postupov obhospodarovania lesov, ktoré sú odôvodnené z hľadiska očakávaného zlepšenia lesa jedného alebo viacerých podnikov, ktoré sa musia realizovať na úrovni majiteľa resp. obhospodarovateľa lesa;
 • spracovanie lesných produktov, ktoré takýmto spôsobom získavajú pridanú hodnotu a tiež ich uvádzanie na trh;
 • vypracovanie plánov lesného hospodárstva pre trvalo udržateľné obhospodarovanie hospodárskych lesov, ktoré sú funkčne klasifikované ako typ produkčný (primárnou funkciou je produkcia dreva).

BEZPLATNÉ INFORMÁCIE

Bezplatný e-mailový servis aktualít z oblastí: eurofondy, dotácie, regionálny rozvoj a manažment investícií.Chcem dostávať informácie o:

Poľnohospodárstvo
Potravinárstvo
Obec
Lesníctvo
Cestovný ruch


REGIONÁLNI PORADCOVIA

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Premier Consulting EU, s.r.o.
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
Slovak Republic

Tel.: 035 771 35 85
Fax: 035 771 42 50
Email: info@eurofondy.sk