Poradenstvo pri čerpaní eurofondov

Finančná pomoc z Eurofondov / Podnikateľské poradenstvo / Investičné projekty

Projekty EÚ

Počet
schválených projektov

Aktuálne ku dňu 20.01.2021

 

Projekty_EU_1 Projekty_EU_2 Projekty_EU_3

 

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Premier Consulting, na základe svojej žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom hospodárstva SR, v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Prijímateľ
Názov:                          Premier Consulting, spol. s r.o.  
Sídlo:                            Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno 

IČO:                              35 860 235 
Kód projektu /ITMS/: 25110320119

Názov a opis: Vývoj kompletnej vývojovej rady inovatívneho karbónového paramotora SCOUT

Cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Premier Consulting, spol. s r.o., realizáciou vývojového projektu v oblasti inovácií pri výrobe lietajúcich športových zariadení.

Miesto realizácie projektu: Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR, v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Internetové stránky prijímateľa a  riadiaceho orgánu: http://www.premier-consulting.sk/

http://www.siea.sk     http://www.mhsr.sk

Kód výzvy:  KaHR-13SP-1201
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os 1:   Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.3:     Podpora inovačných aktivít v podnikoch
Dátum začatia a skončenia realizácie projektu: Z 05/2015  K 12/2015

Výška celkových oprávnených výdavkov        258 994,00 EUR
Výška poskytnutého príspevku:                     116 547,30 EUR

 

Projekty_EU_4

BEZPLATNÉ INFORMÁCIE

Bezplatný e-mailový servis aktualít z oblastí: eurofondy, dotácie, regionálny rozvoj a manažment investícií.Chcem dostávať informácie o:

Poľnohospodárstvo
Potravinárstvo
Obec
Lesníctvo
Cestovný ruch
Priemysel
Školstvo


REGIONÁLNI PORADCOVIA

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Premier Consulting EU, s.r.o.
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
Slovak Republic

Tel.: 035 771 35 85
Fax: 035 771 42 50
Email: