Poradenstvo pri čerpaní eurofondov

Finančná pomoc z Eurofondov / Podnikateľské poradenstvo / Investičné projekty

INÉ OBLASTI

A K T U Á L N E   V Ý Z V Y


VÝZVA MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

Podpora MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja

Termín na predkladanie žiadostí o NFP – uzávierka 2. hodnotiaceho kola: 29.01.2021

Kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-27

Ponuku na vypracovanie projektu nájdete TU.

Celé znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nájdete TU.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

 • fyzická alebo právnická osoba, registrovaná v SR, zapísaná v OR alebo ŽR
 • existuje minimálne 12 mesiacov ku dňu podania ŽoNFP
 • mikro, malý a stredný podnik (je nutné plniť do momentu účinnosti Zmluvy o NFP)
 • schválená účtovná závierka za účtovné obdobie v trvaní 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom je predkladaná ŽoNFP projektu
 • v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP

Miesto realizácie projektu:

 • okres Lučenec a Rimavská Sobota (pre 1. a 2. hodnotiace kolo)
 • okres Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Revúca (pre 3. a ďalšie hodnotiace kolo)
  (dôležité je miesto realizácie a nie sídlo žiadateľa)

Výška a intenzita pomoci:

Miesto realizácie projektu Veľkosť podniku Maximálna intenzita pomoci Nenávratná finančná pomoc
min. max.
Okres Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Revúca mikro 85 % 35.000 EUR 200.000 EUR
malý
stredný

Oprávnené aktivity a činnosti projektu:

Cieľom výzvy je podporiť rozvoj podnikania a zvýšenie konkurencieschopnosti MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja v rámci Iniciatívy EK catching- up regions prostredníctvom podpory projektov zameraných na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu s potenciálom podporiť rozvoj cestového ruchu (t. j. priamym užívateľom produktu/služby súvisiacej s projektom môžu byť návštevníci regiónu), prostredníctvom:

 • nákupu nového dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (stroje, prístroje, zariadenia, softvér, oceniteľné práva, licencie, autorské práva, recepty, patenty, priemyselné práva) za účelom dosiahnutia inovácie produktov a/alebo produkčných procesov
 • stavebné investície*(výdavky na rekonštrukčné práce týkajúce sa stavieb na individuálnu rekreáciu) oprávnenými sú výdavky na zmenu dokončenej stavby podľa § 139b) písm. c) stavebného zákona**, t. j. stavebné úpravy, pri ktorých sa zachováva vonkajšie pôdorysné a výškové ohraničenie stavby
  * nákup pozemkov, nehnuteľností a výstavba nových priestorov nie sú v rámci tejto výzvy oprávnené
  ** § 139b) písm. c) stavebného zákona = stavby na individuálnu rekreáciu

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.


VÝZVA MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

Podpora MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja

Termín na predkladanie žiadostí o NFP – uzávierka 2. hodnotiaceho kola: 29.01.2021

Kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-26

Ponuku na vypracovanie projektu nájdete TU.

Celé znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nájdete TU.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

 • fyzická alebo právnická osoba, registrovaná v SR, zapísaná v OR alebo ŽR
 • existuje minimálne 12 mesiacov ku dňu podania ŽoNFP
 • mikro, malý a stredný podnik (je nutné plniť do momentu účinnosti Zmluvy o NFP)
 • schválená účtovná závierka za účtovné obdobie v trvaní 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom je predkladaná ŽoNFP projektu
 • v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP

Miesto realizácie projektu:

 • okres Snina (pre 1. a 2. hodnotiace kolo)
 • okres Snina, Humenné, Medzilaborce (pre 3. a ďalšie hodnotiace kolo)
  (dôležité je miesto realizácie a nie sídlo žiadateľa)

Výška a intenzita pomoci:

Miesto realizácie projektu Veľkosť podniku Maximálna intenzita pomoci Nenávratná finančná pomoc
min. max.
Okres Snina, Humenné,
Medzilaborce
mikro 85 % 35.000 EUR 200.000 EUR
malý
stredný

Oprávnené aktivity a činnosti projektu:

Cieľom výzvy je podporiť rozvoj podnikania a zvýšenie konkurencieschopnosti MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja v rámci Iniciatívy EK catching- up regions prostredníctvom podpory projektov zameraných na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu s potenciálom podporiť rozvoj cestového ruchu (t. j. priamym užívateľom produktu/služby súvisiacej s projektom môžu byť návštevníci regiónu), prostredníctvom:

 • nákupu nového dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (stroje, prístroje, zariadenia, softvér, oceniteľné práva, licencie, autorské práva, recepty, patenty, priemyselné práva) za účelom dosiahnutia inovácie produktov a/alebo produkčných procesov
 • stavebné investície*(výdavky na rekonštrukčné práce týkajúce sa stavieb na individuálnu rekreáciu) oprávnenými sú výdavky na zmenu dokončenej stavby podľa § 139b) písm. c) stavebného zákona**, t. j. stavebné úpravy, pri ktorých sa zachováva vonkajšie pôdorysné a výškové ohraničenie stavby
  * nákup pozemkov, nehnuteľností a výstavba nových priestorov nie sú v rámci tejto výzvy oprávnené
  ** § 139b) písm. c) stavebného zákona = stavby na individuálnu rekreáciu

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.


VÝZVA MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

Podpora rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami

Termín na predkladanie žiadostí o NFP – uzávierka 2. hodnotiaceho kola: 29.01.2021

Kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-25

Ponuku na vypracovanie projektu nájdete TU.

Celé znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nájdete TU.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

 • fyzická alebo právnická osoba, registrovaná v SR, zapísaná v OR alebo ŽR
 • existuje minimálne 36 mesiacov ku dňu podania ŽoNFP
 • mikro, malý a stredný podnik (je nutné plniť do momentu účinnosti Zmluvy o NFP)
 • schválená účtovná závierka za účtovné obdobie v trvaní 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom je predkladaná ŽoNFP projektu – min. 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP
 • v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním

Miesto realizácie projektu:

 • výhradne okresy Bardejov, Humenné, Kežmarok, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa a Sabinov
  (dôležité je miesto realizácie a nie sídlo žiadateľa)

Výška a intenzita pomoci:

Miesto realizácie projektu Veľkosť podniku Maximálna intenzita pomoci Nenávratná finančná pomoc
min. max.
okresy Bardejov, Humenné, Kežmarok, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa a Sabinov mikro 90 % 50.000 EUR 200.000 EUR
malý
stredný

Oprávnené aktivity a činnosti projektu:

Cieľom výzvy je podporiť spoluprácu MSP so strednými odbornými školami. V súvislosti s realizáciou opatrení identifikovaných v rámci Iniciatívy EK Catching-up regions budú v rámci tejto výzvy podporované výlučne projekty zamerané na zapájanie MSP do spolupráce so SOŠ, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja vo vybraných okresoch, prostredníctvom:

 • nákupu nového dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (stroje, prístroje, zariadenia, softvér, oceniteľné práva, licencie, autorské práva, recepty, patenty, priemyselné práva) využívaného vo výrobnom procese za účelom dosiahnutia inovácie produktov a/alebo procesov v rámci existujúcej prevádzky podniku*
 • výsledkom projektu musí byť dosiahnutie minimálne nízkeho inovačného potenciálu
 • žiadateľ/prijímateľ umožní v čase udržateľnosti projektu (3 roky) využívať dlhodobý majetok obstaraný v rámci projektu na účely praktického vyučovania žiakov SOŠ
  * nákup nehnuteľností a stavebné investície v rámci tejto výzvy nie sú oprávnené

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.


VÝZVA MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Termín na predkladanie žiadostí o NFP – uzávierka aktuálneho hodnotiaceho kola: 31.12.2020

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2020-63

Ponuku na vypracovanie projektu nájdete TU.

Celé znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nájdete TU.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

 • fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2, písm. a) až c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, t. j.:
  • osoby zapísané v obchodnom registri
  • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia
  • osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov

Miesto realizácie projektu:

 • celé Slovensko s výnimkou Bratislavského kraja – dôležité je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

Výška a intenzita pomoci:

Veľkosť podniku Maximálna intenzita pomoci Nenávratná finančná pomoc
min. max.
mikro, malý a stredný podnik 85% 10.000 EUR 200.000 EUR
 veľký podnik 75%

Oprávnené aktivity:

Podpora je zameraná na investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, a to za účelom vlastnej spotreby alebo distribúcie konečným spotrebiteľom.

 • Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív
  • v rámci tejto aktivity musí dôjsť k náhrade (výmene) alebo k prebudovaniu (zmene) pôvodne existujúceho zdroja na báze fosílnych palív na zariadenie na báze OZE
  • podporené budú projekty, v ktorých bude fosílne palivo, s výnimkou zemného plynu, nahradené tuhou drevnou biomasou
  • projekty, v ktorých sa len časť fosílneho paliva, s výnimkou paliva potrebného na zapaľovanie, nahradí biomasou nie sú oprávnené na podporu
 • Výstavba zariadení na:
  • využitie slnečnej energie na výrobu tepla
  • využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
  • využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom
  • výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd

Investícia musí viesť k zvýšenej kapacite výroby energie z obnoviteľných zdrojov.

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.


VÝZVA MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Termín na predkladanie žiadostí o NFP – uzávierka aktuálneho hodnotiaceho kola: 29.01.2021

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2019-59

Ponuku na vypracovanie projektu nájdete TU.

Celé znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nájdete TU.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

 • fyzická alebo právnická osoba podnikajúca v priemyselných odvetviach
 • všetky veľkostné kategórie podnikov
 • podnikanie v priemyselnom odvetví min. 36 mesiacov ku dňu podania žiadosti

Miesto realizácie projektu:

 • celé Slovensko s výnimkou Bratislavského kraja – dôležité je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

Výška a intenzita pomoci:

Miesto realizácie projektu Maximálna intenzita pomoci Nenávratná finančná pomoc
min. max.
celé Slovensko s výnimkou Bratislavského kraja 60% 20.000 EUR 200.000 EUR

Oprávnené aktivity projektu:

Implementácia opatrení z energetických auditov zameraných na úsporu energie, napr.:

 • rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti – zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií; rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, systémov osvetlenia v budove
  • len objekty skutočne využívané na výkon vlastnej podnikateľskej činnosti a budovy zapísané v katastri ako Priemyselná budova alebo Administratívna budova a vo vlastníctve žiadateľa
 • rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov (napr. zariadenia na využitie OZE; zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla)
  • podporované len nízkoemisné zariadenia v súlade so Stratégiou pre redukciu PM10
 • rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu
 • zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie a emisií skleníkových plynov
  • uvedené opatrenie nezahŕňa nákup energeticky úspornejších výrobných technológií
 • výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií
 • modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku
 • iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.


VÝZVA MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

Podpora inteligentných inovácií v priemysle

Termín na predkladanie žiadostí o NFP – uzávierka 6. hodnotiaceho kola: 31.12.2020

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Ponuku na vypracovanie projektu nájdete TU.

Celé znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nájdete TU.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

Mikro, malý, stredný a veľký podnik – fyzická alebo právnická osoba

 • v čase predkladania žiadosti musí existovať min. 36 mesiacov
 • v predmete podnikania zapísaná činnosť v súlade so zameraním projektu

Miesto realizácie projektu:

 • celé Slovensko s výnimkou Bratislavského kraja dôležité je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

Výška a intenzita pomoci:

Miesto realizácie projektu Veľkosť podniku Maximálna intenzita pomoci Nenávratná finančná pomoc
min. max.
Nitriansky kraj,
Trnavský kraj,
Trenčiansky kraj
mikro a malý podnik 45 % 100.000 EUR 3.000.000 EUR
stredný podnik 35 %
veľký podnik 25 %
Banskobystrický kraj,
Žilinský kraj,
Prešovský kraj,
Košický kraj
mikro a malý podnik 50 %
stredný podnik 45 %
veľký podnik 35 %

Oprávnené aktivity projektu:

Zavádzanie inteligentných riešení na existujúce technológie, ako aj obstaranie nových technológií potrebných pre implementáciu inteligentných riešení a vytvorenie inteligentne riadených, vzájomne prepojených autonómnych systémov:

 • nákup nového dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (stroje, prístroje, zariadenia, softvér, licencie) využívaného vo výrobnom procese za účelom dosiahnutia inovácie produktov a/alebo procesov v rámci existujúcej prevádzky podniku
 • investície vo forme založenia novej prevádzkarne alebo diverzifikácie výroby na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali *
  * nákup nehnuteľností a stavebné investície v rámci tejto výzvy nie sú oprávnené

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.


VÝZVA MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Termín na predkladanie žiadostí o NFP – uzávierka aktuálneho hodnotiaceho kola: 31.12.2020

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Ponuku na vypracovanie projektu nájdete TU.

Celé znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nájdete TU.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

 • fyzické aj právnické osoby – bez ohľadu na veľkosť podniku – ktoré podnikajú v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia
 • takýto predmet podnikania v priemyselných odvetviach uvedený v príslušnom registri najmenej 36 mesiacov ku dňu predloženia žiadosti o NFP

Miesto realizácie projektu:

 • celé Slovensko s výnimkou Bratislavského kraja dôležité je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

Výška a intenzita pomoci:

Veľkosť podniku Maximálna intenzita pomoci Nenávratná finančná pomoc
min. max.
mikro, malý a stredný podnik 50% 200.000 EUR 2.000.000 EUR
 veľký podnik 45%

Oprávnené aktivity projektu:

 • rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti:
  • zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií (zateplenie, výmena otvorov a podobne)
  • rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích / klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody
  • rekonštrukcia systémov osvetlenia v budove

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.


VÝZVY MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

Príprava na opätovné použitie a recyklácia
nebezpečných odpadov /

Príprava na opätovné použitie a zhodnotenie
nie nebezpečných odpadov

Termín na predkladanie žiadostí o NFP – uzávierka aktuálneho hodnotiaceho kola:

15.02.2021 / 01.03.2021

Kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-15OPKZP-PO1-SC111-2016-16

Ponuku na vypracovanie projektu nájdete TU / TU.

Celé znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nájdete TU / TU.

Výška príspevku:

dotácia je až do výšky 55% z celkových oprávnených výdavkov projektu, pričom maximálna výška príspevku je do 12,5 mil. EUR.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

Malý, stredný, veľký podnik v rámci celého územia Slovenskej republiky okrem Bratislavského kraja.

Príprava na opätovné použitie nebezpečných / nie nebezpečných odpadov a Recyklácia nebezpečných odpadov:

 • subjekty územnej samosprávy
 • združenia fyzických alebo právnických osôb
 • fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v danej oblasti
  •  

Recyklácia nie nebezpečených odpadov /  Materiálové zhodnocovanie nie nebezpečených odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť ako palivo:

 • aj neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu / Mechanicko – biologická úprava zmesového komunálneho odpadu:

 • aj VÚC, rozpočtové a príspevkové organizácie VÚC

Oprávnené aktivity projektu:

 • výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení
 • nákup technológií a hnuteľných vecí
 • výstavba a nákup nových zariadení na mechanicko- biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.U K O N Č E N É   V Ý Z V Y


VÝZVA MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

Podpora inovácií v priemysle – podpora rozvoja podnikania MSP v rámci transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra

Termín na predkladanie žiadostí o NFP – uzávierka 2. hodnotiaceho kola: 30.10.2020

Kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-23

Ponuku na vypracovanie projektu nájdete TU.

Celé znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nájdete TU.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

 • fyzická alebo právnická osoba, registrovaná v SR, zapísaná v OR alebo ŽR
 • mikro, malý a stredný podnik
 • schválená účtovná závierka za účtovné obdobie v trvaní 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom je predkladaná ŽoNFP
 • v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu – najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP

Miesto realizácie projektu:

 • výhradne okres Partizánske, okres Prievidza
  (dôležité je miesto realizácie a nie sídlo žiadateľa)

Výška a intenzita pomoci:

Miesto realizácie projektu Veľkosť podniku Maximálna intenzita pomoci Nenávratná finančná pomoc
min. max.
okresy Partizánske
a Prievidza
mikro 85 % 50.000 EUR 200.000 EUR
malý
stredný

Oprávnené aktivity a činnosti projektu:

Cieľom výzvy je podporiť rozvoj podnikania a zvýšenie konkurencieschopnosti MSP v rámci transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra prostredníctvom podpory projektov zameraných na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu, prostredníctvom:

 • nákupu nového dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (stroje, prístroje, zariadenia, softvér, licencie) využívaného vo výrobnom procese za účelom dosiahnutia inovácie produktov a/alebo procesov v rámci existujúcej prevádzky podniku*
 • výsledkom projektu musí byť dosiahnutie minimálne nízkeho inovačného potenciálu
  * nákup nehnuteľností a stavebné investície v rámci tejto výzvy nie sú oprávnené

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.


VÝZVA MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania
obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Termín na predkladanie žiadostí o NFP – uzávierka 9. hodnotiaceho kola: 28.06.2019

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Celé znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nájdete TU.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

Mikro, malý, stredný podnik – fyzické alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia.
Predmet podnikania v priemyselných odvetviach uvedený v príslušnom registri najneskôr k 01.01.2015.

Miesto realizácie projektu:

 • celé Slovensko s výnimkou Bratislavského kraja dôležité je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

Výška a intenzita pomoci:

Veľkosť podniku Maximálna intenzita pomoci Nenávratná finančná pomoc
min. max.
mikro, malý, stredný podnik 85% 20.000 EUR 200.000 EUR

Eurofondy sú určené na: (aktivity A a B musia byť realizované v rámci projektu súčasne)

aktivita A : Zabezpečenie energetických auditov

 • energetický audit vykonaný odborne spôsobilou osobou zapísanou v zozname energetických audítorov

aktivita B : Implementácia opatrení z energetických auditov zameraných na úsporu energie, napr.

 • rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb
 • rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení
 • rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu
 • zavádzanie systémov merania a riadenia
 • výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie
 • modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov
 • iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov
 •  

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.


VÝZVA MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

Rozvoj existujúcich podnikov z oblasti priemyslu
v najmenej rozvinutých okresoch

Termín na predkladanie žiadostí o NFP – uzávierka 5. hodnotiaceho kola: 28.09.2018

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

Celé znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nájdete TU.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

Mikro, malý, stredný podnik – fyzické alebo právnické osoby zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri, ktoré ku dňu predloženia žiadosti podnikajú minimálne 36 mesiacov.

Miesto realizácie projektu:

Okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Gelnica, Rožňava, Sobrance, Trebišov – rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo firmy.

Výška a intenzita pomoci:

Veľkosť podniku Maximálna intenzita pomoci Nenávratná finančná pomoc
min. max.
mikro alebo malý podnik 55% 100.000 EUR 1.000.000 EUR
stredný podnik 45% 100.000 EUR 1.000.000 EUR

Oprávnené aktivity projektu:

   • nákup nového dlhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného vo výrobnom procese*

* nákup nehnuteľností a stavebné investície v rámci tejto výzvy nie sú oprávnené

Výsledkom projektu musí byť uvedenie nového alebo inovovaného produktu (výrobok / služba) na trh alebo inovácia produkčného procesu.

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.


VÝZVA MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

Rozvoj existujúcich podnikov v oblasti poskytovania
vybraných služieb v najmenej rozvinutých okresoch

Termín na predkladanie žiadostí o NFP – uzávierka 3. hodnotiaceho kola: 28.09.2018

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14

Celé znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nájdete TU.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

Mikro, malý, stredný podnik – fyzická alebo právnická osoba

 • v predmete podnikania zapísaná činnosť v súlade so zameraním projektu
 • v čase predkladania žiadosti musí existovať min. 36 mesiacov

Miesto realizácie projektu:

okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Gelnica, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Medzilaborce, Bardejov – dôležité je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

Výška a intenzita pomoci:

Veľkosť podniku Maximálna intenzita pomoci Nenávratná finančná pomoc
min. max.
mikro, malý, stredný podnik 65% 50.000 EUR 200.000 EUR

Eurofondy sú určené na:

 • Nákup nového dlhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného pri tvorbe nového alebo inovatívneho produktu (výrobok alebo služba) resp. pri inovácii produkčného procesu (produkcia výrobku alebo poskytovanie služby).

Príklady investícií:
softvér, oceniteľné práva, tvorba/úprava web stránky;
nákup strojov, prístrojov, zariadení;

 • Marketingové aktivity súvisiace s predmetom projektu (maximálne 10% z celkových výdavkov projektu) – napr. návrh obchodnej značky alebo loga produktu, dizajn produktu, resp. obalu produktu, publikácie a tlačoviny (napr. grafický návrh tlačovín, preklady, letáky, katalógy, brožúry), mediálna kampaň v televízii, v rádiu, na internete, inzercia a odborné články v printových médiách.

Projekt žiadateľa musí predstavovať inováciu minimálne nízkeho stupňa.
Výsledkom projektu musí byť uvedenie nového alebo inovovaného produktu/služby na trh alebo inovácia produkčného procesu.

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.


VÝZVA MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl
na praktickom vyučovaní

 Termín na predkladanie projektových zámerov: 28.02.2017

Celé znenie výzvy na predkladanie projektových zámerov nájdete TU.

 Termín na predkladanie Žiadosti o NFP – uzávierka 5. hodnotiaceho kola: 13.07.2018

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Celé znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nájdete TU.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

 • organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy),
 • samosprávne kraje, stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov,
 • mimovládne organizácie (nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, nezisková organizácia ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, združenie ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, stredné odborné školy),
 • fyzické a právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), stredné odborné školy.

Výška a intenzita pomoci:

Miesto realizácie projektu Žiadateľ
(zriaďovateľ SOŠ)
Maximálna intenzita pomoci Maximálna výška oprávnených výdavkov / projekt
Celé územie SR organizácie štátnej správy 100% 4 mil. EUR
verejný sektor,
mimovládne organizácie,
neziskové organizácie,
cirkev
95% 4 mil. EUR
súkromný sektor
(FO a PO)
90% 4 mil. EUR

Oprávnené aktivity projektu:

 • obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk a s tým súvisiace stavebné úpravy pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykové učebne, odborné dielne, odborné učebne, knižnice, prednáškové a vyučovacie miestnosti na stredných odborných školách, centrách odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe, strediskách praktického vyučovania a školských hospodárstvach
 • prístavba. nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných areálov stredných odborných škôl, centier odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe, stredísk praktického vyučovania a školského hospodárstva 
 • obstaranie a modernizácia materiálno – technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (nemôže byť samostatná aktivita – len v kombinácii s vyššie uvedenými aktivitami)
 • zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (nemôže byť samostatná aktivita – len v kombinácii s prvými dvoma uvedenými aktivitami)

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.


VÝZVA MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební
a knižníc na základných školách

 Termín na predkladanie projektových zámerov: 28.02.2017

Celé znenie výzvy na predkladanie projektových zámerov nájdete TU.

 Termín na predkladanie Žiadosti o NFP – uzávierka 5. hodnotiaceho kola: 29.06.2018

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Celé znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nájdete TU.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

 • organizácia štátnej správy (okresný úrad ako zriaďovateľ základnej školy, ústredný orgán štátnej správy ako zriaďovateľ subjektov výchovy a vzdelávania),
 • obec (obec ako zriaďovateľ základnej školy)
 • samosprávny kraj ako zriaďovateľ základnej školy,
 • mimovládna/nezisková organizácia (nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy)
 • subjekt zo súkromného sektora (právnická osoba alebo fyzická osoba)
  •  

Výška a intenzita pomoci:

Miesto realizácie projektu Žiadateľ
(zriaďovateľ ZŠ)
Maximálna
intenzita pomoci
Maximálna výška oprávnených výdavkov / projekt Maximálna výška oprávnených výdavkov s DPH na vybavenie / odborná učebňa
Celé územie SR organizácie štátnej správy 100% 200.000 EUR Podľa typu odbornej učebne
(1 učebňa = 16 žiakov)
Od 10.830 EUR až 58.680 EUR / učebňa.

Dodatočná investičná náročnosť na 1 žiaka podľa typu odbornej učebne od 80 EUR do 700 EUR / žiak.

Súčasťou benchmarku nie sú stavebné práce – stavebno-technické úpravy.
samosprávny kraj, obec,
mimovládne organizácie,
neziskové organizácie,
cirkev
95% 200.000 EUR
súkromný sektor
(FO a PO)
90% 200.000 EUR

Oprávnené aktivity projektu:

 • obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku – obstaranie a vybavenie
  • jazykových učební (slovenský jazyk; cudzí jazyk)
  • školských knižníc
  • prírodovedných učební
  • polytechnických učební
  • IKT učební
  •  
 • stavebno – technické úpravy
  • nevyhnutné stavebno-technické úpravy súvisiace s vytvorením priestorov pre potreby učební a knižníc v rámci existujúcich priestorov ZŠ (priečky, vodoinštalácie, elektroinštalácie, sieťové rozvody, omietky, podlahy. izolácie, sadrokartónové stropné konštrukcie, bezpečnostné prvky, a pod.) len v súvislosti s obstaraním vybavenia
 •  

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.


VÝZVA MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

AJ PRE SÚKROMNÝ SEKTOR !!!

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

 


VÝZVA MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

Podpora inteligentných inovácií v priemysle

Termín na predkladanie žiadostí o NFP – uzávierka 2. hodnotiaceho kola: 31.07.2018

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15

Celé znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nájdete TU.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

Mikro, malý, stredný a veľký podnik – fyzická alebo právnická osoba

 • v čase predkladania žiadosti musí existovať min. 36 mesiacov
 • v predmete podnikania zapísaná činnosť v súlade so zameraním projektu
  •  

Výška a intenzita pomoci:

Miesto realizácie projektu Veľkosť podniku Maximálna intenzita pomoci Nenávratná finančná pomoc
min. max.
Nitriansky kraj,
Trnavský kraj,
Trenčiansky kraj
mikro a malý podnik 45 % 100.000 EUR 2.000.000 EUR
stredný podnik 35 %
veľký podnik 25 %
Banskobystrický kraj,
Žilinský kraj,
Prešovský kraj,
Košický kraj
mikro a malý podnik 55 %
stredný podnik 45 %
veľký podnik 35 %

Eurofondy sú určené na:

 • Nákup nového dlhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného vo výrobnom procese v rámci existujúcej prevádzky podniku*

* nákup nehnuteľností a stavebné investície v rámci tejto výzvy nie sú oprávnené

Výsledkom projektu musí byť zavedenie niektorého z prvkov inteligentných riešení na existujúce technológie, napr. digitalizácia, robotizácia, automatizácia výrobného procesu, systémy riadenia životného cyklu výrobku, exponenciálne technológie, rozšírená realita, nové senzory a podobne.
Výsledkom implementácie inteligentného riešenia v rámci existujúcej prevádzky musí byť dosiahnutá inovácia procesu minimálne nízkeho stupňa.

Dávame do pozornosti:

 • Nie je podmienka a ani bodové zvýhodnenie za vytvorenie pracovných miest.
 • Keďže sa jedná o „schému štátnej pomoci“, je možné pomoc kombinovať aj s pomocou de minimis, aj nad 200.000 EUR.
  •  

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.


VÝZVA MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

Rozvoj existujúcich podnikov zameraných
na priemysel a služby

Termín na predkladanie žiadostí o NFP – uzávierka 3. hodnotiaceho kola: 15.08.2017

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

Celé znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nájdete TU.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

Mikro, malý, stredný podnik – fyzické alebo právnické osoby zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri, ktoré ku dňu predloženia žiadosti podnikajú minimálne 36 mesiacov.

Výška a intenzita pomoci:

Miesto realizácie projektu Veľkosť podniku Maximálna intenzita pomoci Nenávratná finančná pomoc
min. max.
Celé územie SR mimo Bratislavského kraja a nižšie vymenovaných okresov mikro, malý, stredný podnik 50% 50.000 EUR 200.000 EUR
projekty realizované v okresoch Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov mikro, malý, stredný podnik 65% 50.000 EUR 200.000 EUR

Oprávnené aktivity projektu:

hlavné činnosti :

 • nákup nového dlhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného vo výrobnom procese*
 • zavádzanie nástrojov elektronického podnikania
  •  

*nákup nehnuteľností a stavebné investície v rámci tejto výzvy nie sú oprávnené

doplnkové činnosti (len v kombinácii s hlavnými) :

 • marketingové aktivity súvisiace s uvedením nového / inovatívneho produktu na trh
 • posúdenie zhody nového / inovatívneho produktu s technickými požiadavkami podľa zákona č. 264/1999 Z.z.
 • zvyšovanie zručností a kompetencií priamo súvisiacich s produkciou nového / inovatívneho produktu alebo inováciou produkčného procesu
  •  

Výsledkom projektu musí byť uvedenie nového alebo inovovaného produktu (výrobok / služba) na trh alebo inovácia produkčného procesu.

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.


VÝZVA MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

Podpora nových a začínajúcich podnikov
v oblasti priemyslu a služieb

Termín na predkladanie žiadostí o NFP – uzávierka 3. hodnotiaceho kola: 15.08.2017

Kód výzvy OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

Celé znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nájdete TU.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

Mikro, malý, stredný podnik – fyzické alebo právnické osoby zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri, ktoré ku dňu predloženia žiadosti podnikajú maximálne 36 mesiacov.

Výška a intenzita pomoci:

Miesto realizácie projektu Veľkosť podniku Maximálna intenzita pomoci Nenávratná finančná pomoc
min. max.
Celé územie SR mimo Bratislavského kraja a nižšie vymenovaných okresov mikro, malý, stredný podnik 60% 30.000 EUR 200.000 EUR
projekty realizované v okresoch Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov mikro, malý, stredný podnik 75% 30.000 EUR 200.000 EUR

Oprávnené aktivity projektu:

hlavné činnosti :

 • nákup nového dlhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného vo výrobnom procese*
 • zavádzanie nástrojov elektronického podnikania
  •  

*nákup nehnuteľností a stavebné investície v rámci tejto výzvy nie sú oprávnené

doplnkové činnosti (len v kombinácii s hlavnými) :

 • marketingové aktivity súvisiace s uvedením nového / inovatívneho produktu na trh
 • posúdenie zhody nového / inovatívneho produktu s technickými požiadavkami podľa zákona č. 264/1999 Z.z.
 • zvyšovanie zručností a kompetencií priamo súvisiacich s produkciou nového / inovatívneho produktu alebo inováciou produkčného procesu
  •  

Výsledkom projektu musí byť uvedenie nového alebo inovovaného produktu (výrobok / služba) na trh alebo inovácia produkčného procesu.

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.


VÝZVA MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

Výzva zameraná na podporu inovácií a technologického transferu

Termín na predkladanie žiadostí o NFP – uzávierka 4. hodnotiaceho kola: 15.05.2017

Kód výzvy OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

Celé znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nájdete TU.

Cieľom výzvy je rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

Malý,  stredný, veľký podnik – fyzické alebo právnické osoby zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri.

Oprávnené aktivity:

výsledkom musí byť dosiahnutie minimálne jedného z nasledovných typov inovácie: inovácia produktu, inovácia procesu, organizačná inovácia

Výška príspevku na 1 projekt:
minimálne 100.000 EUR, maximálne 5.000.000 EUR

dotácia je až do výšky 55% z celkových oprávnených výdavkov projektu

Oprávnenosť miesta realizácie projektu:
Za oprávnené miesto realizácie projektu sú považované všetky kraje s výnimkou Bratislavského kraja.

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.


VÝZVA MINISTERSTVA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Termín na predkladanie žiadostí o NFP: 11.04.2017

Kód výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5

Celé znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nájdete TU.

Cieľom výzvy je stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom preimysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

Malý alebo stredný podnik pôsobiaci v odvetví kultúrneho a kreatívneho priemyslu (napr.: vydávanie kníh, novín, časopisov, maloobchod s knihami a novinami, prekladateľské a tlmočnícke činnosti, umelecká tvorba, fotografické, špecializované dizajnérske, architektonické činnosti, výroba, distribúcia filmov, videozáznamov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok, reklamné agentúry, umelecké galérie)

 • fyzické osoby vykonávajúce činnosť podľa osobitných právnych predpisov – slobodné povolania
 • fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia
 • právnické osoby registrované na území SR, neziskové organizácie a občianske združenia

Výška príspevku na 1 projekt:
minimálne 50.000 EUR, maximálne 200.000 EUR

dotácia je až do výšky 95% z celkových oprávnených výdavkov projektu

Oprávnené aktivity projektu:

 • obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie
 • výdavky na rekonštrukciu, úpravu a obnovu budov v súvislosti s nákupom nových technológií, zariadení – úpravy interiéru nevyhnutné na realizáciu projektu
 • podpora marketingových aktivít (účasť na veľtrhoch, výstavách, propagácia výrobkov..)
 • prenájom priestorov a technológií pre účely malosériovej výroby, inovácií a distribúcie
 • podpora kreatívnej tvorby a produkcie pre účely ďalšej distribúcie
  •  

Hlavným cieľom výzvy je podpora tvorby pracovných miest v odvetviach kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Žiadateľ musí vytvoriť minimálne jedno pracovné miesto!

Oprávnenosť miesta realizácie projektu:
Za oprávnené miesto realizácie projektu je považované celé územie Slovenskej republiky.

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.

BEZPLATNÉ INFORMÁCIE

Bezplatný e-mailový servis aktualít z oblastí: eurofondy, dotácie, regionálny rozvoj a manažment investícií.Chcem dostávať informácie o:

Poľnohospodárstvo
Potravinárstvo
Obec
Lesníctvo
Cestovný ruch
Priemysel
Školstvo


REGIONÁLNI PORADCOVIA

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Premier Consulting EU, s.r.o.
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
Slovak Republic

Tel.: 035 771 35 85
Fax: 035 771 42 50
Email: