Poradenstvo pri čerpaní eurofondov

Finančná pomoc z Eurofondov / Podnikateľské poradenstvo / Investičné projekty

Lesníci

A K T U Á L N E   V Ý Z V Y


VÝZVA z PRV SR 2014-2020:

8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Termín uzavretia 5. hodnotiaceho kola: do 31.12.2020

Číslo výzvy: 45/PRV/2020

Ponuku na vypracovanie projektu nájdete TU.

Celé znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nájdete TU.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

 • právnické osoby a fyzické osoby (podnik – t. j. subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť na trhu) obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:
  • súkromných vlastníkov a ich združení;
  • obcí a ich združení (obec je považovaná za právnickú osobu v prípade, že podniká na základe oprávnenia a zároveň je obhospodarovateľom lesa);
  • cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromným pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;
  • štátu.

Výška oprávnených výdavkov:

min. 10 000 EUR a max. 400 000 EUR

Oprávnené aktivity, činnosti projektu:

 • revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev (obnova lesných porastov) zničených alebo výrazne destabilizovaných lesnými požiarmi, prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami, vrátane výskytu škodcov rastlín, ktorí môžu spôsobiť zamorenie v lesoch (zoznam škodcov je definovaný vo výzve)
 • konverzia smrečín v rozpade, ktoré sú na danom území stanovištne nevhodnou drevinou založenou na stanovišti pôvodne zmiešaných lesov (destabilizované prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami, vrátane výskytu škodcov rastlín, ktorí môžu spôsobiť zamorenie v lesoch, zoznam škodcov zadefinovaný vo výzve) na lesy zmiešané s vysokou ekologickou stabilitou.

V rámci oprávnených aktivít sú oprávnené tieto činnosti:

 • príprava plôch na zalesnenie: spočíva v odstraňovaní, uhadzovaní, príp. pálení haluziny, v odstraňovaní buriny, výseku krov a nežiaducich drevín
  Povinnou činnosťou pre uznanie tejto nákladovej položky je odstraňovanie a uhadzovanie haluziny.
 • zalesňovanie: zahŕňa aj nákup reprodukčného materiálu lesných drevín, použitie hydrogélov, hnojív prispievajúcich k lepšiemu ujatiu sadeníc
  Povinnou činnosťou pre uznanie tejto nákladovej položky je výkon zalesnenia lesnými drevinami (obstaranými/vlastnými) v súlade s PSoL.
 • oplocovanie kultúr: zahŕňa aj materiálové náklady
  Povinnou činnosťou pre uznanie tejto nákladovej položky je osadenie oplotenia, ktorého výška je minimálne 2 metre.

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.U K O N Č E N É   V Ý Z V Y


VÝZVA z PRV SR 2014-2020:

8.6 – Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania

Termín na podávanie žiadostí o NFP: do 13.09.2019

Číslo výzvy: 40/PRV/2019

Celé znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nájdete TU.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

 1. Fyzické a právnické osoby (MSP) obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:
  • súkromných vlastníkov a ich združení;
  • obcí a ich združení;
  • cirkvi.
 2. Obce a podniky zriadené alebo založené obcou, ak obhospodarujú neštátne lesy.
 3. Fyzické a právnické osoby (MSP) poskytujúce služby v lesníctve za predpokladu poskytnutia týchto služieb subjektom uvedeným v bode 1 a/alebo v bode 2.

Výška a intenzita pomoci:

 • 50 % z oprávnených výdavkov – celé územie SR okrem Bratislavského kraja (max. pomoc 200 000 EUR);
 • 40 % z oprávnených výdavkov – Bratislavský kraj (max. pomoc 200 000 EUR);

Výška oprávnených výdavkov:

min. 10 000 EUR a max. 400 000 EUR

Podiel ročných výnosov z lesníckej výroby alebo poskytovaných lesníckych služieb za rok predchádzajúci roku podania projektu k celkovým výnosom musí byť viac ako 70 %.

Oprávnené výdavky:

výdavky na hmotné a nehmotné investície, napr.

 • lesnícka technika (napr. mechanizmy na približovanie dreva – lesné traktory, lesné ťahače, harvestory, motorové píly, prírodu šetriace mechanizmy na približovanie dreva – lanové systémy; mechanizmy na manipuláciu, nakladanie a odvoz dreva z miesta ťažby – vyvážače s hydraulickou rukou, technologické vozidlá s pohonom všetkých kolies, nákladné automobily s pohonom všetkých kolies na odvoz dreva; technika pre lesné škôlky; úžitkové vozidlá; ťahače, prívesy);
 • výdavky na nehmotné investície (napr. obstaranie a vývoj počítačového softvéru, získanie patentov a licencií, autorských práv a obchodných značiek);
 • výstavba, obstaranie a rekonštrukcia nehnuteľného majetku;
 • investície do spracovania lesných produktov – zahŕňa všetky stroje a technológie na pracovné operácie pred priemyselným spracovaním dreva (investície, ktoré súvisia s využívaním dreva ako suroviny alebo zdroja energie, sú obmedzené na všetky pracovné operácie pred priemyselným spracovaním dreva);
 • špeciálne stroje na opravu lesných ciest (napr. cestné frézy, frézy na čistenie priekop, frézy na odstraňovanie nárastov vrátane ich nosičov, buldobagre).

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.


8.6 – Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

Termín na podávanie žiadostí o NFP: do 27.04.2018

Číslo výzvy: 26/PRV/2017

Celé znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nájdete TU.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

 1. Fyzické a právnické osoby (malé a stredné podniky) obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:
  • súkromných vlastníkov a ich združení;
  • obcí a ich združení;
  • cirkvi.
 2. Fyzické a právnické osoby (malé a stredné podniky) poskytujúce služby v lesníctve za predpokladu poskytnutia týchto služieb subjektom uvedeným v bode 1.

Výška a intenzita pomoci:

 • 50 % z oprávnených výdavkov – celé územie SR okrem Bratislavského kraja (max. pomoc 200 000 EUR);
 • 40 % z oprávnených výdavkov – Bratislavský kraj (max. pomoc 200 000 EUR);

Výška oprávnených výdavkov:

min. 10 000 EUR a max. 400 000 EUR

Podiel ročných tržieb z lesníckej výroby alebo poskytovaných lesníckych služieb za rok predchádzajúci roku podania projektu k celkovým tržbám musí byť viac ako 70 % (pre neštátne lesy).

Oprávnené výdavky:

výdavky na hmotné a nehmotné investície, napr.

 • lesnícka technika (napr. mechanizmy na približovanie dreva – lesné traktory, lesné ťahače, harvestory, motorové píly, prírodu šetriace mechanizmy na približovanie dreva – lanové systémy; mechanizmy na manipuláciu, nakladanie a odvoz dreva z miesta ťažby – vyvážače s hydraulickou rukou, technologické vozidlá s pohonom všetkých kolies, nákladné automobily s pohonom všetkých kolies na odvoz dreva; technika pre lesné škôlky; úžitkové vozidlá; ťahače, prívesy);
 • výdavky na nehmotné investície (napr. obstaranie a vývoj počítačového softvéru, získanie patentov a licencií, autorských práv a obchodných značiek);
 • výstavba, obstaranie a rekonštrukcia nehnuteľného majetku;
 • investície do spracovania lesných produktov – zahŕňa všetky stroje a technológie na pracovné operácie pred priemyselným spracovaním dreva (investície, ktoré súvisia s využívaním dreva ako suroviny alebo zdroja energie, sú obmedzené na všetky pracovné operácie pred priemyselným spracovaním dreva);
 • špeciálne stroje na opravu lesných ciest (napr. cestné frézy, frézy na čistenie priekop, frézy na odstraňovanie nárastov vrátane ich nosičov, buldobagre).

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.


Výzva 8.4 Podpora na obnovu lesov poškodených katastrofami

Termín na podávanie projektov: do 02.10.2015

Výzva je prioritne zameraná na podporu obnovy lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):
Fyzické a právnické osoby (aj obce), ktoré obhospodarujú lesy vo vlastníctve 1) súkromných vlastníkov; 2) obcí; 3) cirkvi; 4) štátu

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:
min. 10 000 EUR a max. 1 000 000 EUR (Bratislavský kraj max. 700 000 EUR)

Oprávnenosť činností realizácie projektu:

 • ozdravné opatrenia v lesoch poškodených v dôsledku zmeny klímy, premnožením kalamitných škodcov či vplyvom iných biotických a abiotických škodlivých činiteľov
 • konverzia smrečín v rozpade
 • revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev zničených alebo výrazne destabilizovaných lesnými požiarmi, prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami

Oprávnené výdavky projektu:
Výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014 a výdavky vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA, s výnimkou výdavkov na prípravné práce.

Oprávnenosť miesta realizácie projektu:
Za oprávnené miesto realizácie projektu je považované celé územie Slovenskej republiky.

Časová oprávnenosť podávania projektu:
Podávanie a prijímanie ŽoNFP do 18.09.2015.

 


Výzva 4.3 Lesná infraštruktúra

Termín na podávanie projektov: do 02.10.2015

Výzva je prioritne zameraná na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):
Obhospodarovatelia lesa s minimálnou výmerou 10 ha

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:
min. 10 000 EUR a max. 1 000 000 EUR (Bratislavský kraj max. 500 000 EUR)

Oprávnenosť činností realizácie projektu:

 • výstavba, dostavba, prestavba a rekonštrukcia lesných ciest a prístup k lesnej pôde s výnimkou protipožiarnych lesných ciest
 • rekonštrukcia a výstavba lesných ciest kategórií 1L a 2L, 3L ktoré slúžia pre odvoz dreva, prístup hasičskej techniky a technologických vozidiel a so súčasným zohľadňovaním cieľov ochrany biodiverzity
 • rekonštrukcia a prestavba lesných ciest z najnižšej kategórie na vyššiu (t.j. z ciest 3L na kategóriu 2L alebo 1L)

Oprávnené výdavky projektu:
– Výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014 a výdavky vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA, s výnimkou výdavkov na prípravné práce.
Oprávnenosť výdavkov je podmienená schváleným verejným obstarávaním.
– Investície súvisiace s výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou nehnuteľného majetku;

Oprávnenosť miesta realizácie projektu:
Za oprávnené miesto realizácie projektu je považované celé územie Slovenskej republiky.

Časová oprávnenosť podávania projektu:
Podávanie a prijímanie ŽoNFP do 18.09.2015.

 


Výzva 8.3 Zlepšenie zdravotného stavu lesov

Termín na podávanie projektov: do 02.10.2015

Výzva je prioritne zameraná na podporu prevencie škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):
Fyzické a právnické osoby (aj obce), ktoré obhospodarujú lesy vo vlastníctve 1) súkromných vlastníkov; 2) obcí; 3) cirkvi; 4) štátu

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:
min. 10 000 EUR a max. 2 000 000 EUR (podľa činnosti)

Oprávnenosť činností realizácie projektu:

 • zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch (zahrádzanie bystrín, budovanie a rekonštrukcia technických diel na účely ochrany pred povodňami)
 • zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry (výstavba, rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest; realizácia komplexného protipožiarneho monitorovacieho systému)
 • zlepšenie zdravotného stavu lesov

Oprávnené výdavky projektu:
Výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014 a výdavky vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA, s výnimkou výdavkov na prípravné práce.
Oprávnenosť výdavkov je podmienená schváleným verejným obstarávaním.

Oprávnenosť miesta realizácie projektu:
Za oprávnené miesto realizácie projektu je považované celé územie Slovenskej republiky.

Časová oprávnenosť podávania projektu:
Podávanie a prijímanie ŽoNFP do 18.09.2015.

 

Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Činnosť 1: na zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch:

 • zahrádzanie bystrín v lesoch podľa § 27 zákona č. 326/2005 Z. z. (budovanie a rekonštrukcia prehrádzok, malé vodné stupne alebo ich zoskupenia a úpravy korýt na bystrinách) na účely ochrany pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi;
 • budovanie a rekonštrukcia technických diel v lesoch na ochranu pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi podľa § 27 zákona č. 326/2005 Z. z.;
 • budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany v lesoch – drobných prekladaných drevených hrádzok (zrubov) alebo sypaných kamenných hrádzok na lesných pozemkoch, ktorých budovanie si nevyžaduje stavebné povolenie.

Činnosť 2: na zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry:

 • výstavba, rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest, ak slúžia ako prístup[1] k vybudovaným objektom v rámci tohto podopatrenia, ktoré sú v súlade s požiadavkami životného prostredia a ochrany prírody;
 • realizácia projektov komplexného protipožiarneho monitorovacieho systému v lesnej krajine s vysokým a stredným stupňom požiarovosti;
 • výstavba, rekonštrukcia a dodávka protipožiarnych monitorovacích veží a súvisiacich prostriedkov komunikácie.

Činnosť 3: na zlepšenie zdravotného stavu lesov:

realizácia preventívnych opatrení malého rozsahu proti kalamitným biotickým škodcom formou kladenia a asanácie lapákov, inštalácie a prevádzky feromónových lapačov a aplikácie chemických prípravkov v lesných porastoch (aplikácie chemických prípravkov je oprávnená len v prípade, že na realizáciu daného opatrenia nie sú dostupné biologické prípravky alebo ich aplikácia nie je účinná).

[1] Prístupom k vybudovaným objektom sa rozumie výstavba alebo rekonštrukcia úsekov protipožiarnych lesných ciest, ktoré sú potrebné na napojenie sa na existujú sieť lesných ciest.

Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

V rámci daného podopatrenia budú aktivity zamerané na:

 • projekty revitalizácie a obnovy lesných spoločenstiev (vrátane obnovy lesných porastov, ochrany, ošetrovania a výchovy lesov) zničených alebo výrazne destabilizovaných lesnými požiarmi, prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami;
 • projekty ozdravných opatrení v lesoch poškodených v dôsledku zmeny klímy, premnožením kalamitných škodcov či vplyvom iných významných biotických a abiotických škodlivých činiteľov;
 • projekty konverzie smrečín v rozpade, ktoré sú na danom území stanovištne nevhodnou drevinou založenou na stanovišti pôvodne zmiešaných lesov (destabilizované prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami) na lesy zmiešané s vysokou ekologickou stabilitou.

Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

V rámci danej operácie budú podporované nasledovné aktivity:

 • zvýšenie ekonomickej hodnoty lesa prostredníctvom lepších postupov obhospodarovania lesov, ktoré sú odôvodnené z hľadiska očakávaného zlepšenia lesa jedného alebo viacerých podnikov, ktoré sa musia realizovať na úrovni majiteľa resp. obhospodarovateľa lesa;
 • spracovanie lesných produktov, ktoré takýmto spôsobom získavajú pridanú hodnotu a tiež ich uvádzanie na trh;
 • vypracovanie plánov lesného hospodárstva pre trvalo udržateľné obhospodarovanie hospodárskych lesov, ktoré sú funkčne klasifikované ako typ produkčný (primárnou funkciou je produkcia dreva).

BEZPLATNÉ INFORMÁCIE

Bezplatný e-mailový servis aktualít z oblastí: eurofondy, dotácie, regionálny rozvoj a manažment investícií.Chcem dostávať informácie o:

Poľnohospodárstvo
Potravinárstvo
Obec
Lesníctvo
Cestovný ruch
Priemysel
Školstvo


REGIONÁLNI PORADCOVIA

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Premier Consulting EU, s.r.o.
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
Slovak Republic

Tel.: 035 771 35 85
Fax: 035 771 42 50
Email: