Poradenstvo pri čerpaní eurofondov

Finančná pomoc z Eurofondov / Podnikateľské poradenstvo / Investičné projekty

Mladí poľnohospodáriU K O N Č E N É   V Ý Z V Y


VÝZVA Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020:

6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Termín na predkladanie žiadostí o NFP: 30.06.2020 (uzavretá výzva)

Kód výzvy: 46/PRV/2020

Ponuku na vypracovanie projektu nájdete TU.

Celé znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nájdete TU.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

 • fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik alebo malý podnik), ktorá v čase podania ŽoNFP nemá viac ako 40 rokov (t. j. nedosiahla 41 rokov) a má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti
 • prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ, resp. začína pôsobiť v poľnohospodárskom podniku ako jeho najvyšší predstaviteľ
 • v prípade žiadateľa, ktorým je právnická osoba, musí definíciu mladého poľnohospodára spĺňať ten, kto podnik zakladá, ovláda a zároveň vedie, resp. ak podnik nezaložil, ovláda ho a vedie t. j. má rozhodovacie právomoci týkajúce sa riadenia, zisku a finančného rizika a jeho majetkový podiel na danom podniku je min. 2/3

Oprávnenosť miesta realizácie projektu:

 • celé územie Slovenskej republiky

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:

 • paušálna platba vo výške 50.000 EUR
  • Výška podpory 50.000 EUR na 1 mladého poľnohospodára vo forme 2 splátok po dobu umožňujúcu predloženie druhej/záverečnej žiadosti o platbu najskôr po dvoch rokoch od začiatku realizácie podnikateľského plánu a zároveň najneskôr 30.06.2023, pričom 70% podpory sa vypláca po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP a 30% po správnej realizácii podnikateľského plánu.

Oprávnené aktivity, činnosti projektu:
Oprávnené projekty sú projekty zamerané na začatie podnikateľskej činnosti a rozvoj poľnohospodárskych podnikov mladých poľnohospodárov. Oprávnenými aktivitami sú aktivity smerujúce k realizácii podnikateľského plánu zameraného na začatie podnikateľskej činnosti mladého poľnohospodára v oblasti živočíšnej a/alebo rastlinnej výroby.

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.


Výzva 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Termín na podávanie projektov: do 08.01.2016

Celé znenie výzvy si nájdete na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Výzva je prioritne určená pre mladého poľnohospodára na začatie jeho podnikateľskej činnosti v oblasti živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby na realizáciu podnikateľského plánu.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):
Mladý poľnohospodár – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako sústavnú a samostatnú činnosť pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku, ktorý je hlavným zdrojom jej príjmu, ktorá v čase podania ŽoNFP nemá viac ako 40 rokov, má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ.

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:

 • Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): 50 tis. EUR
 • Ostatné regióny (Bratislavský kraj): 50 tis. EUR

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
Oprávnenými aktivitami sú aktivity smerujúce k realizácii podnikateľského plánu.

Oprávnené výdavky projektu:
Oprávnené výdavky sú výdavky uvedené v podnikateľskom pláne. Prijímateľ podpory nie je povinný preukazovať skutočný účel použitia NFP na jednotlivé typy výdavkov, uvedených v podnikateľskom pláne. Výdavky uvedené v podnikateľskom pláne nemôžu byť uplatnené v rámci oprávnených výdavkov v iných opatreniach v rámci PRV SR 2014 – 2020.

Oprávnenosť miesta realizácie projektu:
Za oprávnené miesto realizácie projektu je považované celé územie Slovenskej republiky.

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.


Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Podpora sa poskytuje mladému poľnohospodárovi na začatie jeho podnikateľskej činnosti v oblasti živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby na realizáciu podnikateľského plánu.

Mladý poľnohospodár – samostatne hospodáriaci roľník (mikropodnik alebo malý podnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES), ktorý vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu ako sústavnú a samostatnú činnosť pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku, ktorý je hlavným zdrojom jeho príjmu. Táto fyzická osoba v čase podania ŽoNFP nemá viac ako 40 rokov, má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho jediný a najvyšší predstaviteľ.

Procesom prvého založenia poľnohospodárskeho podniku sa rozumie prebiehajúci proces, v rámci ktorého je jedna z nasledovných podmienok splnené pred predložením ŽoNFP:

 • registrácia poľnohospodárskeho podniku najskôr v deň vyhlásenia výzvy na predkladanie podnikateľského plánu spolu so ŽoNFP príjemcom pomoci, ktorý v minulosti nebol predstaviteľom žiadneho poľnohospodárskeho podniku;
 • absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho kurzu zameraného na poľnohospodárske podnikanie v oblasti špecializovanej rastlinnej výroby a živočíšnej výroby najneskôr do 24 mesiacov od podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP;
 • začatie poberania priamych podpôr, podpôr podľa pravidiel chovateľov zvierat, ktoré budú špecifikované v Príručke pre žiadateľa o NFP z PRV SR 2014-2020 pre toto podopatrenie.

Po splnení vyššie stanovených podmienok sa považuje proces založenia podniku za ukončený.

BEZPLATNÉ INFORMÁCIE

Bezplatný e-mailový servis aktualít z oblastí: eurofondy, dotácie, regionálny rozvoj a manažment investícií.Chcem dostávať informácie o:

Poľnohospodárstvo
Potravinárstvo
Obec
Lesníctvo
Cestovný ruch
Priemysel
Školstvo


REGIONÁLNI PORADCOVIA

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Premier Consulting EU, s.r.o.
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
Slovak Republic

Tel.: 035 771 35 85
Fax: 035 771 42 50
Email: