Poradenstvo pri čerpaní eurofondov

Finančná pomoc z Eurofondov / Podnikateľské poradenstvo / Investičné projekty

Obce

A K T U Á L N E   V Ý Z V Y


VÝZVA MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Termín na predkladanie žiadostí o NFP – uzávierka aktuálneho hodnotiaceho kola: 31.12.2020

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62

Ponuku na vypracovanie projektu nájdete TU.

Celé znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nájdete TU.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

A. Ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy)
B. Štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie
C. Ostatné subjekty verejnej správy
D. Obce a vyššie územné celky
E. Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom
F. Združenia s výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikli na základe zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 20b až § 20f) alebo na základe zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (§ 20f až §21). V Registri organizácií vedenom Štatistickým registrom Slovenskej republiky musia mať takéto združenia zároveň v rámci druhu vlastníctva evidované „Vlastníctvo územnej samosprávy“
G. Združenia fyzických alebo právnických osôb
H. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

Maximálna výška oprávnených výdavkov:

 • Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na jedno vodozádržné opatrenie nesmie prekročiť sumu 200 000 EUR, pričom žiadateľ môže v rámci jedného projektu realizovať aj viacero vodozádržných opatrení.
  Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt nie je stanovená.

Intenzita pomoci (miera dotácie):

 • 90% – 100% z celkových oprávnených výdavkov projektu (podľa typu žiadateľa):
  • obce / združenia obcí: 95% z celkových oprávnených výdavkov

Miesto realizácie projektu:

 • celé územie Slovenskej republiky s výnimkou mestských oblastí, ktoré sú podporené prostredníctvom IROP

Oprávnené aktivity projektu: 

 • Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine
  Predmetom podpory budú opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ktoré sa v urbanizovanej krajine prejavujú vo forme sucha a letných horúčav (nie lokálnych povodní):
  • budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade;
  • budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr.
  nádrže (podzemné alebo nadzemné) za účelom využitia zrážkovej vody
  na vytváranie vodných prvkov, na polievanie zelene;
  • budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom,
  vsakovacích rýh, vsakovacích pásov, infiltračných priekop;
  • realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech;
  • realizácia vegetačných stien s možným využitím zrážkovej vody na
  zálievku (osobitný konštrukčný systém, treláže a podporné konštrukcie
  ako aj “samopnúce”);
  • náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné zatrávňovacie
  tvárnice, za polovegetačné zatrávňovacie tvárnice alebo za iné priepustné povrchy s vododozádržnou funkciou (v prípade plochy vodozádržného opatrenia nad 50 m2 musí byť výmena nepriepustných povrchov za iné priepustné povrchy v kombinácii s funkčnou vegetáciou podporujúcou zadržanie a výpar zrážkovej vody alebo v kombinácii s plnevegetačnými alebo polovegetačnými zatrávňovacími tvárnicami);
  • výmena nepriepustných povrchov a menej priepustných povrchov (napr. kameninový, štrkový povrch uložený na nízko priepustnom lôžku) za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar za účelom
  zadržania zrážkovej vody v danom území;
  • podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy, ktoré pozitívne ovplyvňujú mikroklímu.

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.


VÝZVA MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

Výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd

Termín na predkladanie žiadostí o NFP – uzávierka aktuálneho hodnotiaceho kola: 15.12.2020

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121-2018-43

Ponuku na vypracovanie projektu nájdete TU.

Celé znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nájdete TU.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

 • obec alebo združenie obcí s výlučnou účasťou obcí
 • právnická osoba oprávnená na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií (v 100 % vlastníctve obce)
 • vlastníci verejných kanalizácií podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (v 100 % vlastníctve obce)

Intenzita pomoci (miera dotácie):

 • 95% z celkových oprávnených výdavkov projektu (obec, združenie obcí)
 • 90% z celkových oprávnených výdavkov projektu (iný žiadateľ)

Miesto realizácie projektu:

 • Oprávnené na poskytnutie nenávratného finančného príspevku budú výlučne aglomerácie, menovite uvedené v Prílohe 8.5 Opatrenia v aglomeráciách pod 2000 ekvivalentných obyvateľov situovaných v CHVO Žitný ostrov – Príloha Správneho územia povodia Dunaja Vodného plánu Slovenska

Oprávnené aktivity projektu: 

 1. Stoková sieť
  – výstavba, resp. dobudovanie stokovej siete (vrátane vybudovania samostatného zberača)
 2. Čistiareň odpadových vôd
  – výstavba, resp. dobudovanie čistiarní odpadových

  V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.


VÝZVA MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch

Termín na predkladanie žiadostí o NFP – uzávierka aktuálneho hodnotiaceho kola: 15.12.2020

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32

Ponuku na vypracovanie projektu nájdete TU.

Celé znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nájdete TU.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

 • subjekty zabezpečujúce výkon verejnoprospešných úloh v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom:

A. obec alebo združenie obcí s výlučnou účasťou obcí;
B. príspevková alebo rozpočtová organizácia obce;
C. právnická osoba oprávnená na podnikanie v danej oblasti v 100% vlastníctve obce/obcí;
D. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v danej oblasti v 100% vlastníctve obce/obcí;
E. združenie právnických osôb s výlučnou účasťou obcí, resp. v 100% vlastníctve obce/obcí.

Maximálna výška pomoci:

 • 6 mil. EUR

Intenzita pomoci (miera dotácie):

 • 95% z celkových oprávnených výdavkov projektu

Miesto realizácie projektu:

 • najmenej rozvinuté okresy SR:
  1. zapísané v zozname najmenej rozvinutých okresov a zároveň
  2. vládou schválený akčný plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu.

(projekty realizované v okresoch Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov)

Oprávnené aktivity projektu: 

 1. Triedený zber komunálnych odpadov
  • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov/zberných dvorov;
  • Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu (napr. zberné nádoby, zberové vozidlá, nákladné vozidlá, traktory, vlečky, ťahače, pracovné stroje);
  • Nákup zariadení na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných vytriedených zložiek komunálnych odpadov (napr. drvič drobného stavebného odpadu, drvič BRKO).
 2. Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov
  • Výstavba a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu výlučne zmesových komunálnych odpadov za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu;
  • Nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.
 3. Zhodnocovanie BRKO
  • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (napr. kompostárne alebo iné zariadenie na aeróbny a anaeróbny rozklad);
  • Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich malých kompostární v obciach (t.j. kompostárne určené výlučne na zelený odpad, ktorých ročná kapacita neprevyšuje 100t);
  • Nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (napr. drviče, nakladače, prekopávače, mulčovače so zberným košom, zberové vozidlá a zberné nádoby na BRKO).

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.U K O N Č E N É   V Ý Z V Y


VÝZVA MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

Náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

Termín na predkladanie žiadostí o NFP – uzávierka aktuálneho hodnotiaceho kola: 11.09.2020

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2018-45

Ponuku na vypracovanie projektu nájdete TU.

Celé znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nájdete TU.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

 • Subjekty územnej samosprávy
  (obec, rozpočtová organizácia zriadená obcou, príspevková organizácia zriadená obcou; VÚC, rozpočtová organizácia zriadená VÚC, príspevková organizácia zriadená VÚC)
 • Subjekty ústrednej správy
  (organizácie štátnej správy, ostatné subjekty verejnej správy)

Intenzita pomoci (miera dotácie):

 • 95% z celkových oprávnených výdavkov projektu (územná samospráva)

Miesto realizácie projektu:

 • celé územie Slovenskej republiky

Oprávnené aktivity projektu: 

 • Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách
  (zmena palivovej základne + rekonštrukcia vykurovacích systémov a systémov prípravy teplej vody)
  • náhrady za nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zariadenia, ktoré zahŕňajú zmenu palivovej základne na nízkoemisné palivo s výnimkou biomasy a iných obnoviteľných zdrojov;
  modernizácia vykurovacích systémov výlučne ako súčasť náhrady spaľovacieho zariadenia ako je uvedené vyššie.

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.


VÝZVA MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch

Termín na predkladanie žiadostí o NFP – uzávierka 3. hodnotiaceho kola: 31.12.2018

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33

Celé znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nájdete TU.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

 • subjekty zabezpečujúce výkon verejnoprospešných úloh v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom:

A. obec alebo združenie obcí s výlučnou účasťou obcí;
B. príspevková alebo rozpočtová organizácia obce;
C. právnická osoba oprávnená na podnikanie v danej oblasti v 100% vlastníctve obce/obcí;
D. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v danej oblasti v 100% vlastníctve obce/obcí;
E. združenie právnických osôb s výlučnou účasťou obcí, resp. v 100% vlastníctve obce/obcí.

Maximálna výška pomoci:

 • 6 mil. EUR

Intenzita pomoci (miera dotácie):

 • 95% z celkových oprávnených výdavkov projektu

Miesto realizácie projektu:

 • celé územie SR s výnimkou najmenej rozvinutých okresov
  (projekty realizované mimo okresov Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov)

Oprávnené aktivity projektu: 

 1. Triedený zber komunálnych odpadov
  • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov/zberných dvorov;
  • Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu (napr. zberné nádoby, zberové vozidlá, nákladné vozidlá, traktory, vlečky, ťahače, pracovné stroje);
  • Nákup zariadení na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných vytriedených zložiek komunálnych odpadov (napr. drvič drobného stavebného odpadu, drvič BRKO).
 2. Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov
  • Výstavba a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu výlučne zmesových komunálnych odpadov za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu;
  • Nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.
 3. Zhodnocovanie BRKO
  • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (napr. kompostárne alebo iné zariadenie na aeróbny a anaeróbny rozklad);
  • Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich malých kompostární v obciach (t.j. kompostárne určené výlučne na zelený odpad, ktorých ročná kapacita neprevyšuje 100t);
  • Nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (napr. drviče, nakladače, prekopávače, mulčovače so zberným košom, zberové vozidlá a zberné nádoby na BRKO).

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.


VÝZVA MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Termín na podávanie projektových zámerov: 19.01.2017

Celé znenie výzvy na predkladanie projektových zámerov nájdete TU.

Termín na podávanie žiadostí o NFP: uzávierka 6. hodnotiaceho kola 29.06.2018

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

Celé znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nájdete TU.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

  • okresný úrad ako zriaďovateľ materskej školy
  • obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) ako zriaďovateľ materskej školy
  • mimovládne/neziskové organizácie (združenie ako zriaďovateľ materskej školy, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ materskej školy)
 • súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci – fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) ako zriaďovateľ materskej školy oprávnená vykonávať túto činnosť

Výška a intenzita pomoci:

Miesto realizácie projektu Žiadateľ (zriaďovateľ MŠ) Maximálna intenzita pomoci Maximálna výška príspevku / projekt Maximálna výška oprávnených výdavkov / dieťa
Celé územie SR Okresný úrad 100% 1.000.000,00 EUR
max. 6.700 EUR / 1 dieťa (nová kapacita)


max. 2.500 EUR / 1 dieťa (existujúca kapacita)
Obec / Mesto
nezisková organizácia
95% 950.000,00 EUR
Súkromný sektor 90% 900.000,00 EUR

Oprávnenosť činností realizácie projektu:

 • stavebné investície (povinná aktivita)
   • výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania
   • rozširovanie kapacít existujúcich objektov MŠ (prístavba, nadstavba, rekonštrukcia, zmena dispozície)
   • stavebno-technické úpravy a adaptácia existujúcich objektov na MŠ
  • zvýšenie energetickej hospodárnosti budov MŠ (napr. zateplenie, výmena zdrojov tepla, rozvodov – pozor len ako doplnková aktivita k vyššie uvedeným staveným úpravám; nemôže byť samostatne)
 • úprava areálu MŠ
  • stavebno-technické úprava areálu MŠ (napr. detské ihriská, športové zariadenia pre deti – uzavreté aj otvorené , záhrady, sadové úpravy, zeleň atď.)
 • investície do vybavenia a zariadenia MŠ
  • obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ (napr. interiérové vybavenie a zariadenie, softvér, výpočtová technika, pomôcky atď.)
 • pozemky
  • nákup pozemkov nevyhnutných na realizáciu projektu

K odovzdaniu projektového zámeru stačí technická/architektonická štúdia stavebného zámeru a odhadovaný rozpočet stavby (mať hotovú projektovú dokumentáciu stavby nie je podmienkou).

Žiadateľ je povinný realizáciou aktivít projektu zvýšiť kapacitu materskej školy minimálne o 10 miest. Vytvorené kapacity musia byť aj reálne obsadené do 12 mesiacov od finančného ukončenia projektu.

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.


VÝZVA MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO)

Termín na predkladanie žiadostí o NFP – uzávierka 2. hodnotiaceho kola: 31.10.2017

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Celé znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nájdete TU.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

 • Subjekty územnej samosprávy, a to výlučne: obce a združenia obcí;
 • Ministerstvo vnútra SR – okresné úrady;
 • Ministerstvo životného prostredia SR.

Výška a intenzita pomoci:

Miesto realizácie projektu Žiadateľ Maximálna intenzita pomoci Minimálna výška príspevku na projekt Maximálna výška príspevku na projekt
Celé územie SR Subjekty územnej samosprávy
(obce a združenia obcí)
95% 80.000 EUR 200.000 EUR 
Ministerstvo vnútra SR – okresné úrady 100%
Ministerstvo životného prostredia SR 100%

Oprávnené aktivity projektu:
Predchádzanie vzniku BRKO prostredníctvom obstarania kompostérov, t.j.:

 • Obstaranie záhradných kompostérov (kompostovacích zásobníkov) na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach, ktoré sa nachádzajú na území realizovania projektu;
  • Žiadateľ je povinný poskytnúť obstarané kompostéry obyvateľom, resp. domácnostiam na území realizácie projektu bezodplatne (napr. zmluva o výpožičke, zápisnica s protokolárnym prebratím a podobne).
 • Obstaranie záhradných kompostérov (kompostovacích zásobníkov) na predchádzanie vzniku BRKO vzniknutého pri údržbe zelene na pozemkoch vo vlastníctve oprávneného žiadateľa, resp. obcí tvoriacich združenie obcí.

Vybrané podmienky poskytnutia príspevku:

 • vyprodukovaný kompost nesmie byť obchodovateľný a musí slúžiť na vlastné potreby oprávneného žiadateľa, alebo domácnosti;
 • obstaraný majetok (kompostéry) musí zostať v majetku žiadateľa počas doby udržateľnosti projektu (5 rokov po ukončení realizácie projektu);
 • žiadateľ je povinný preukázať potrebu, resp. nevyhnutnosť obstarania kompostérov, najmä v nadväznosti na už iný environmentálny spôsob nakladania s BRKO, ktorý realizuje;
 • v rámci výzvy sú stanovené minimálne kvalitatívne požiadavky na kompostéry (kategória 1 – 5) a zároveň je stanovená jednotková cena zodpovedajúca príslušnej kategórii kompostéru („benchmark“) – od 80,70 do 165,00 EUR s DPH /ks podľa príslušnej kategórie.

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.


VÝZVA MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Termín na predkladanie žiadostí o NFP – uzávierka 4. hodnotiaceho kola: 30.10.2017

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Celé znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nájdete TU.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

 • subjekty ústrednej správy – štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie, štátne účelové fondy a Slovenský pozemkový fond;
 • subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie;
 • verejnoprávne ustanovizne – subjekt vedený v Registri organizácií spravovanom Štatistickým úradom SR s identifikovanou právnou formou: „verejnoprávna inštitúcia“ v zmysle ods. 2, § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Výška a intenzita pomoci:

Miesto realizácie projektu Žiadateľ Maximálna intenzita pomoci Minimálna výška príspevku na projekt Maximálna výška príspevku na projekt
Celé územie SR (okrem BA kraja) Subjekty ústrednej správy
(štátne rozpočtové
organizácie a štátne príspevkové
organizácie)
100% 70.000 EUR 2.000.000 EUR 
Subjekty ústrednej správy
(štátne účelové fondy,
Slovenský pozemkový fond
a verejnoprávne ustanovizne)
95%
Subjekty územnej
samosprávy
(obce a vyššie územné
celky a nimi zriadené rozpočtové
organizácie a príspevkové
organizácie)
95%

Oprávnené aktivity projektu: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na:

 • zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov realizáciou optimálnej kombinácie nasledovných opatrení vyplývajúcich z energetického auditu;
 • zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;
 • modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie;
 • inštalácia systémov merania a riadenia;
 • zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom (ďalej len „CZT“);
 • inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.

Žiadateľ je povinný predložiť energetický audit (vypracovaný podľa zákona č. 555/2005 Z.z. a vyhlášky MDVaRR SR č. 364/2012 Z.z.), projektovú stavebnú dokumentáciu zohľadňujúcu optimálnu kombináciu  opatrení vyplývajúcich z energetického auditu a právoplatné stavebné povolenie.

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.


VÝZVA Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020:

7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Termín na predkladanie žiadostí o NFP: od 02.11.2017 do 30.11.2017

Číslo výzvy: 22/PRV/2017

Celé znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nájdete TU.

Oprávnený žiadateľ (prijímateľ):

 • obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane);
 • združenia obcí s právnou subjektivitou (s počtom obyvateľov do 1 000 vrátane).

Oprávnené aktivity projektu:

Aktivita Zameranie Spolu indikatívna výška finančných prostriedkov Oprávnené výdavky na projekt (EUR)
1. investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba / rekonštrukcia / modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov 12 500 000 Min.: 10 000
Max.: 150 000
2. investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia 8 500 000 Min.: 10 000
Max.: 120 000
3. investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu Min.: 10 000
Max.: 50 000
4. investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod. Min.:  10 000
Max.: 200 000
5. investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb Min.:  10 000
Max.: 100 000
6. investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti t.j. nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest/miestnych komunikácií a chodníkov (malé zariadenia) a investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov) 5 000 000 Min.:  10 000
Max.: 100 000

Výška a intenzita pomoci:
100% z celkových oprávnených výdavkov projektu v súlade s maximálnym limitom určeným v tejto výzve.

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.


1.1.1  Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: do 30.07.2016

Celé znenie výzvy si nájdete na stránke Operačného programu kvalita životného prostredia.

Výzva je zameraná na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úprava komunálnych odpadov.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

  • príspevkové organizácie
  • rozpočtové organizácie obcí
  • právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom.
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktoré sú v 100% vlastníctve obce/obcí
 • združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce , resp. subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí

pri aktivite č. 2: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu tiež:

 • obce
 • združenia obcí 
 • výška dotácie pre obce 95% z celkových oprávnených výdavkov

Oprávnenosť činností realizácie projektu:

 • Triedený zber komunálnych odpadov, t.j.:

 Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov / zberných dvorov a stojísk na umiestnenie zberných nádob za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov

 Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu (napr. zberné nádoby podľa § 81 ods. 5 zákona o odpadoch, zberové vozidlá a iné stroje pre zvoz a nakladanie s odpadmi za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec napr. nákladné vozidlá, traktory a vlečky, ťahače, pracovné stroje).

 Nákup zariadení na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných vytriedených zložiek komunálnych odpadov (napr. drvič drobného stavebného odpadu, drvič biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorých výstupom je upravený odpad).

 • Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

 Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, okrem biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne (napr. kompostárne alebo iné zariadenia na aeróbny alebo anaeróbny rozklad), vrátane nákupu hygienizačných jednotiek,

 Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich malých kompostární v obciach (t.j. kompostárne určené výlučne na zelený odpad, ktorých ročná kapacita neprevyšuje 100t),

 Nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej aj ,,BRKO“) – napr. zberové vozidlá a zberné nádoby na BRKO, ak nie je v súčasnosti dostatočne zabezpečený zber BRKO, drviče, nakladače a prekopávače nevyhnutne potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRKO.

 • Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov

 Výstavba a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri ktorých výsledným produktom po mechanicko-biologickej úprave je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný odpad.

 Nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.


Výzva 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

Termín na podávanie projektov: do 09.03.2016

Celé znenie výzvy si nájdete na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):
obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane)

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:
min. 10 000 EUR a max. 150 000 EUR.

 • výška dotácie 100% z celkových oprávnených výdavkov

Oprávnenosť činností realizácie projektu:
Rozsah a činnosti:

 • výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
 • výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
 • zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.
 • výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní.

Časová oprávnenosť realizácie projektu:
Posledná žiadosť o platbu sa musí podať v lehote do štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. V prípade výziev, kedy lehota na podanie poslednej žiadosti o platbu nemôže byť dodržaná (napr. v súvislosti s končiacim sa programovým obdobím), je termín na podanie poslednej žiadosti o platbu najneskôr do 30.06.2023.

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.


Výzva 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Termín na podávanie projektov: do 23.03.2016

Celé znenie výzvy si nájdete na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):
obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane)

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:
min. 10 000 EUR a max. 200 000 EUR.

 • výška dotácie 100% z celkových oprávnených výdavkov

Oprávnenosť činností realizácie projektu:
Rozsah a činnosti:

  • investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov
  • investície zamerané na zriadenie nových domov smútku, ich prístavbu, prestavbu, rekonštrukciu a modernizáciu, vrátane ich okolia
  • investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu
 • investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch

Časová oprávnenosť realizácie projektu:
Posledná žiadosť o platbu sa musí podať v lehote do štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. V prípade výziev, kedy lehota na podanie poslednej žiadosti o platbu nemôže byť dodržaná (napr. v súvislosti s končiacim sa programovým obdobím), je termín na podanie poslednej žiadosti o platbu najneskôr do 30.06.2023.

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.


Výzva 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Termín na podávanie projektov: do 06.04.2016

Celé znenie výzvy si nájdete na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):
obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane)

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:
min. 10 000 EUR a max. 50 000 EUR.

 • výška dotácie 100% z celkových oprávnených výdavkov

Oprávnenosť činností realizácie projektu:
Rozsah a činnosti:

  • investície súvisiace s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.
  • investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.
 • investície zamerané na budovanie, rekonštrukciu náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod.

Časová oprávnenosť realizácie projektu:
Posledná žiadosť o platbu sa musí podať v lehote do štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. V prípade výziev, kedy lehota na podanie poslednej žiadosti o platbu nemôže byť dodržaná (napr. v súvislosti s končiacim sa programovým obdobím), je termín na podanie poslednej žiadosti o platbu najneskôr do 30.06.2023.

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.


Výzva 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

Termín na podávanie projektov: do 31.07.2015

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):
Obce bez štatútu mesta nezaradené do pólov rastu

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:
min. 10 000 EUR a max. 200 000 EUR.

 • výška dotácie 100% z celkových oprávnených výdavkov

Oprávnenosť činností realizácie projektu:
Rozsah a činnosti:

  • vybudovanie digitálneho kamerového systému
  • implementácia snímacích zariadení (kamery, detektory pohybu, iné snímače a pod.)
 • vybudovanie distribučnej siete prostredníctvom pasívnej a/alebo aktívnej elektronickej komunikačnej siete
 • implementácia centrálneho riadiaceho systému a úložiska pre archiváciu záznamov

Oprávnené výdavky projektu:

 1. investície do dlhodobého hmotného majetku;
 2. investície do dlhodobého nehmotného majetku;
 3. výdavky spojené s obstarávaním podľa zákona o verejnom obstarávaní;
 4. výdavky spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie potrebnej v rámci stavebného konania;
 5. výdavky spojené s externým manažmentom projektov.

Časová oprávnenosť realizácie projektu:
Žiadateľ musí predložiť poslednú žiadosť o platbu najneskôr do 15.10.2015. PPA môže v prípade schválenia projektu a nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP po 22.9.2015 predĺžiť uvedenú lehotu zverejnením na svojom webovom sídle alebo uvedením v rámci zmluvy o NFP a to najviac do 30.10.2015.


Podpora na širokopásmovú infraštruktúru vrátane jej budovania, zlepšovania a rozširovania, pasívnu širokopásmovú infraštruktúru a poskytovanie širokopásmového prístupu a elektronickej verejnej správy

Vytvorenie prístupu k širokopásmovému internetu prostredníctvom budovania prístupových sietí s rýchlosťou min. 30 Mbit/s, vrátane zriadenia verejne prístupného miesta. Oprávnené budú projekty zavádzania tzv. “poslednej míle”. Riešenie prístupových sietí bude nadväzovať na ukončenie prvej fázy výstavby regionálnych sietí, financovanej z OP II, resp. tam, kde už sú regionálne siete dostupné a je preukázané zlyhanie trhu. Operácia v rámci opatrenia v PRV komplementárne doplní operácie v rámci OPII a prispeje k cieľu 100 % pokrytia širokopásmovým internetom. OPII podporí realizáciu budovania širokopásmového pripojenia a zavádzanie sietí nových generácií. Pri riešení bielych miest širokopásmovým internetom o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s sa zameria na výstavbu národných regionálnych sietí a budovanie prístupových sietí prostredníctvom dopytových projektov v oblastiach zlyhania trhu. OPII tiež zabezpečí príslušné analytické práce a koordináciu výstavby sietí. PRV bude realizovať dopytové projekty pre budovanie prístupových sietí v jednotlivých obciach (do 500 obyvateľov), ktoré spadajú do bielych miest.

Oprávnené sú činnosti, ktoré sa týkajú investícií do infraštruktúry širokopásmového internetu, napr.:

  • vytvorenie a zabezpečenie prístupu k širokopásmovej infraštruktúre vrátane zariadení na prenos a zber signálu (backhaul) a pozemných zariadení (napr. pevné, pozemné, bezdrôtové alebo satelitné technológie alebo kombinácie týchto technológií);
 • budovanie pasívnej širokopásmovej infraštruktúry (napr. inžinierske siete, ako je kladenie káblových rozvodov a zapájanie iných sieťových prvkov, ako sú napr. neaktivované optické vlákna atď.) v súčinnosti s ostatnými infraštruktúrami (energetické, dopravné, vodné, kanalizačné siete atď.).

Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

  • výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd;
  • výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní. V prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.);
 • zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.

Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

  • investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.;
  • investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.;
 • budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod.

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

  • investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov;
  • zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia;
  • investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu;
  • investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov);
  • investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.
 • investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb.

BEZPLATNÉ INFORMÁCIE

Bezplatný e-mailový servis aktualít z oblastí: eurofondy, dotácie, regionálny rozvoj a manažment investícií.Chcem dostávať informácie o:

Poľnohospodárstvo
Potravinárstvo
Obec
Lesníctvo
Cestovný ruch
Priemysel
Školstvo


REGIONÁLNI PORADCOVIA

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Premier Consulting EU, s.r.o.
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
Slovak Republic

Tel.: 035 771 35 85
Fax: 035 771 42 50
Email: