Poradenstvo pri čerpaní eurofondov

Finančná pomoc z Eurofondov / Podnikateľské poradenstvo / Investičné projekty

PoľnohospodáriU K O N Č E N É   V Ý Z V Y


Výzva 4.1 ZAVLAŽOVANIE

Termín na podávanie projektov: do 05.08.2016

Celé znenie výzvy si nájdete na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Výzva je prioritne zameraná na investície v súvislosti s využívaním závlah, investície do existujúcich aj nových závlahových systémov – výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, s cieľom efektívnejšieho nakladania so závlahovou vodou a energiou. 

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):
Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:
min. 10.000 EUR, max. 500.000 EUR , v prípade kolektívnej investície max. 700.000 EUR

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
Rozsah a činností:

 • stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových systémov vrátane infraštruktúry s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality
 • investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie závlahových systémov s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality

Oprávnenosť miesta realizácie projektu:
Za oprávnené miesto realizácie projektu je považované celé územie Slovenskej republiky.

Miera podpory:

 • 50% mimo Bratislavského kraja
 • 40% pre Bratislavský kraj

zároveň platí, že táto základná miera podpory sa zvyšuje:

 • o 20% v prípade mladých poľnohospodárov
 • o 20% v prípade ekologického poľnohospodárstva
 • o 20% v prípade kolektívnych investícií

Maximálna miera podpory sa môže zvýšiť na 70% mimo Bratislavského kraja a na 60% v Bratislavskom kraji.

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.

 


Výzva 4.1 Podpora do poľnohospodárskych podnikov

Termín na podávanie projektov: do 30.10.2015

Celé znenie výzvy si nájdete na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Výzva je prioritne zameraná na projekty súvisiace s investíciami do hmotného majetku prispievajúce k zlepšeniu konkurencieschopnosti, využívania vody a OZE v poľnohospodárstve.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):
Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:
max. 2 mil EUR pre všetky oblasti mimo Bratislavského kraja a max. 1 500 tis. EUR pre Bratislavský kraj

Oprávnenosť činností realizácie projektu:
Rozsah a činnosti:
Oprávnené sú činnosti spojené so zvýšením produkcie alebo jej kvality v živočíšnej výrobe a špeciálnej rastlinnej výrobe vrátane investícií do geotermálnych vrtov s tým súvisiacich investícií a vrátane investícií do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia

Oprávnené výdavky projektu:
Výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014, vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA a výdavky do dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Oprávnenosť miesta realizácie projektu:
Za oprávnené miesto realizácie projektu je považované celé územie Slovenskej republiky.

Časová oprávnenosť realizácie projektu:
Posledná žiadosť o platbu sa musí podať v lehote do štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.

 


Výzva 1.1 Modernizácia fariem

Termín na podávanie projektov: do 17.07.2015

Výzva je prioritne zameraná na projekty v živočíšnej výrobe a klasickej rastlinnej výrobe vrátane sektora liečivých rastlín.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):
Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:
min. 10 000 EUR a max. 900 000 EUR.

 • výška dotácie 50% v nezvýhodnených oblastiach (viac ako 50% evidovanej pôdy)
 • výška dotácie 40% v ostatných oblastiach

Oprávnenosť činností realizácie projektu:
Rozsah a činnosti:
Oprávnené sú činnosti spojené s obstaraním technického a technologického vybavenia, ktoré zlepšuje celkovú výkonnosť podniku prioritne v živočíšnej výrobe a klasickej rastlinnej výrobe vrátane sektora liečivých rastlín.

Oprávnené výdavky projektu:
Oprávnené výdavky vynaložené odo dňa vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) pre toto opatrenie do 15.9.2015.

Investície do dlhodobého hmotného majetku –
kombajny vrátane príslušenstva k nim v rámci klasickej rastlinnej výroby
nakladače v rámci živočíšnej výroby
kŕmne vozy v rámci živočíšnej výroby
fekálne vozidlá v rámci živočíšnej výroby

Oprávnenosť miesta realizácie projektu:
Za oprávnené miesto realizácie projektu je považované celé územie Slovenskej republiky.

Časová oprávnenosť realizácie projektu:
Žiadateľ musí predložiť poslednú žiadosť o platbu najneskôr do 30.09.2015. PPA môže v prípade schválenia projektu a nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP po 22.9.2015 predĺžiť uvedenú lehotu zverejnením na svojom webovom sídle alebo uvedením v rámci zmluvy o NFP a to najviac do 15.10.2015.

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.

 

Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Podpora sa poskytuje na nasledujúce činnosti:

 1. Špeciálna rastlinná výroba:
 • Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov špeciálnej rastlinnej výroby vrátane prípravy staveniska;
 • Investície do obstarania technického a technologického vybavenia špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín,  priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu;
 • investície do objektov na využívanie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkov a fóliovníkov a na vlastnú spotrebu v podniku vrátane súvisiacich investičných činnosti.
 1. Živočíšna výroba:
 • Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov živočíšnej výroby vrátane prípravy staveniska;
 • Investície do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich aj na zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami;
 • Investície do zavádzania technológií na výrobu energie energetickou transformáciou biomasy vyprodukovanej primárne v rámci živočíšnej výroby s doplnkovou funkciou biomasy vyprodukovanej na ostatnej poľnohospodárskej pôde (nevyužitej ornej i TTP) a odpadových druhov biomasy z poľnohospodárstva, vlastnej výroby potravinárskych výrobkov.
 1. Zlepšenie využívania závlah:
 • Stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových systémov vrátane infraštruktúry s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality;
 • Investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie závlahových systémov s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality.
 1. Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou
 • Investície do obstarania inovatívnej techniky, technológie a strojov s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy.
 1. Zlepšenie odbytu
 • Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia: na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku.

Pozn.: V prípade sektora „hrozno a víno“ sú neoprávnenými investíciami investície do nákupu vnútorného vybavenia pre predajné a prezentačné priestory v rámci výrobného podniku[1], pretože tieto investície sú oprávnenými na podporu z Národného podporného programu v rámci SOT s vínom.

 1. Založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín
 • Náklady na založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín na poľnohospodárskej pôde.
 1. Skladovacie kapacity a pozberová úprava
 • Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt.
 1. Zníženie záťaže na životné prostredie vrátane technológii na znižovanie emisií skleníkových plynov v spojitosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie:
 • Investície do nových technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov v ustajnení hospodárskych zvierat v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
 • Investície do objektov a technológií na bezpečné uskladnenie a nakladanie s hospodárskymi hnojivami a inými vedľajšími produktmi vlastnej živočíšnej výroby (výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrží alebo žúmp) v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
 • Investície do uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v rastlinnej výrobe a do objektov, technológií a zariadení na bezpečné uskladnenie senáže a siláže v súvislosti rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie.
 1. Investície spojené s využitím biomasy vyprodukovanej primárne v rámci živočíšnej výroby s doplnkovou funkciou biomasy vyprodukovanej na ostatnej poľnohospodárskej pôde (nevyužitej ornej i TTP) a odpadových druhov biomasy z poľnohospodárstva, vlastnej výroby potravinárskych výrobkov:
 • investície na budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na energetické využívanie biomasy na výrobu tepla a vykurovanie s max. tepelným výkonom do 500 kWt;
 • investície na budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na energetické využívanie biomasy na výrobu elektriny a tepla spaľovaním bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentáciou, s max. elektrickým výkonom do 500 kWe;
 • investície na výrobu biomasy pre technické a energetické využitie.

BEZPLATNÉ INFORMÁCIE

Bezplatný e-mailový servis aktualít z oblastí: eurofondy, dotácie, regionálny rozvoj a manažment investícií.Chcem dostávať informácie o:

Poľnohospodárstvo
Potravinárstvo
Obec
Lesníctvo
Cestovný ruch
Priemysel
Školstvo


REGIONÁLNI PORADCOVIA

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Premier Consulting EU, s.r.o.
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
Slovak Republic

Tel.: 035 771 35 85
Fax: 035 771 42 50
Email: