Poradenstvo pri čerpaní eurofondov

Finančná pomoc z Eurofondov / Podnikateľské poradenstvo / Investičné projekty

PotravinárstvoU K O N Č E N É   V Ý Z V Y


VÝZVA z PRV SR 2014-2020:

21 – Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19

Dátum uzavretia výzvy: 22.09.2020

Číslo výzvy: 49/PRV/2020

Celé znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nájdete TU.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

 • Dotáciu môžu získať malé a stredné podniky, ktorých hlavná činnosť je:
  • Vinársky priemysel
  • Mäsový priemysel
  • Mliekárenský priemysel
  • Konzervárenský priemysel
  • Hydinársky priemysel
  • Mlynský priemysel
  • Cukrovarnícky priemysel
  • Sladovnícky priemysel

Oprávnené aktivity a činnosti projektu:

Výška dotácie sa stanovuje paušálne podľa počtu zamestnancov a nie je viazaná na oprávnené náklady a teda v tomto prípade nie je relevantné ani verejné obstarávanie.

Výška dotácie odvodená od počtu zamestnancov:

od 1 do 9 zamestnancov: 10 000,00 EUR
od 10 do 49 zamestnancov: 25 000,00 EUR
od 50 do 249 zamestnancov: 50 000,00 EUR

Počet zamestnancov je rozhodujúci k 31.12.2019 v trvalom pracovnom pomere. Zároveň platí, že poskytnutá výška nenávratného finančného príspevku nemôže byť vyššia ako celkové tržby žiadateľa za rok 2019.

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.


Výzva 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Termín na podávanie projektov: do 29.09.2015

Celé znenie výzvy si nájdete na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Výzva je prioritne zameraná na projekty súvisiace so spracovaním, uvádzaním na trh, vývojom poľnohospodárskych výrobkov prispievajúce k úsporám energetickej spotreby.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):
o fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby (s výnimkou rybích produktov);
o fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, ako aj spracovania vlastnej produkcie;
o mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:
max. 2 mil EUR pre všetky oblasti mimo Bratislavského kraja a max. 1 mil EUR pre Bratislavský kraj (v prípade spracovania/ uvádzania na trh, vývoja produktov, ktorých výstupom je produkt mimo prílohy I. ZFEÚ je maximálna výška 400 tis. Eur)

Oprávnené oblasti realizácie projektu:

 • Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec
 • Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov
 • Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel
 • Konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel vrátane výroby termosterilizovaných pokrmov, hotových jedál, omáčok, dojčenských výživ, pretlakov, kečupov, džemov a lekvárov a priemysel výroby korenín
 • Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane spracovania olejnín a strukovín
 • Pivovarnícko – sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov a škrobárenský priemysel
 • Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh neuvedené v predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín, osív a sadív a pod.

Oprávnenosť činností realizácie projektu:
Rozsah a činnosti:

 • výstavbu vrátane prípravy staveniska, rekonštrukciu a modernizáciu objektov súvisiacich so spracovaním, skladovaním, uvádzaním na trh a/alebo vývojom poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
 • obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov
 • stavebné alebo technologické investície na vytvorenie alebo modernizáciu miestnej zbernej siete, príjem, skladovanie, úprava, triedenie a balenie
 • nákup chladiarenských, mraziarenských alebo termoizolačných nákladných, osobných alebo špeciálnych automobilov
 • investície v súvislosti s výrobou a miešaním krmív z poľnohospodárskych produktov

Oprávnenosť miesta realizácie projektu:
Za oprávnené miesto realizácie projektu je považované celé územie Slovenskej republiky.

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.


Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Oprávnené sú investície do hmotného majetku, ktoré sa týkajú spracovania, skladovania, uvádzania na trh a/alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahuje príloha I ZFEÚ alebo výroby, spracovania, skladovania, uvádzania na trh a/alebo vývoja potravinárskych výrobkov, pričom výstupom výrobného procesu môže byť aj výrobok, na ktorý sa príloha I ZFEÚ nevzťahuje a na investície, ktoré zároveň prispievajú k úsporám spotreby energie. Investícia sa týka výlučne vlastnej činnosti podniku.

 1. výstavba vrátane prípravy staveniska, rekonštrukcia a modernizácia objektov súvisiacich so spracovaním, skladovaním, uvádzaním na trh a/alebo vývojom poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane kancelárií (sklady obalových materiálov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok);
 2. obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií, spracovateľských a výrobných kapacít, vrátane laboratórneho vybavenia a detektorov kovov v rámci procesu spracovania, skladovania, uvádzania na trh produktov a /alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane produktov s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením a zaručených tradičných špecialít podľa osobitného predpisu (nariadenie EÚ č. 1151/2012, nariadenie (EÚ) č. 1308/2013);
 3. stavebné alebo technologické investície na vytvorenie alebo modernizáciu miestnej zbernej siete – príjem, skladovanie, úprava, triedenie a balenie;
 4. nákup chladiarenských, mraziarenských alebo termoizolačných nákladných, osobných alebo špeciálnych automobilov, prívesov a návesov, nákladných automobilov a prívesov (návesov) špecializovaných na prepravu zvierat (aj nad 3,5 t), manipulačných vozíkov v súvislosti so spracovaním, resp. uvádzaním na trh;
 5. zavedenie technológií a postupov s cieľom vytvoriť nové alebo kvalitnejšie výrobky a otvorenie nových trhov, najmä v súvislosti s krátkym dodávateľským reťazcom vrátane podpory uvádzania výrobkov na trh alebo vypracovania programov správnej výrobnej praxe;
 6. stavebné alebo technologické investície podporujúce lepšie využitie alebo elimináciu vedľajších produktov alebo odpadu a čistiarne odpadových vôd;
 7. investície v súvislosti s výrobou a miešaním krmív z poľnohospodárskych produktov;
 8. investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní;
 9. investície do zlepšenia pracovného prostredia pre zamestnancov (hygienické zariadenia, jedálne, odpočivárne, klimatizácia).

BEZPLATNÉ INFORMÁCIE

Bezplatný e-mailový servis aktualít z oblastí: eurofondy, dotácie, regionálny rozvoj a manažment investícií.Chcem dostávať informácie o:

Poľnohospodárstvo
Potravinárstvo
Obec
Lesníctvo
Cestovný ruch
Priemysel
Školstvo


REGIONÁLNI PORADCOVIA

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Premier Consulting EU, s.r.o.
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
Slovak Republic

Tel.: 035 771 35 85
Fax: 035 771 42 50
Email: