Poradenstvo pri čerpaní eurofondov

Finančná pomoc z Eurofondov / Podnikateľské poradenstvo / Investičné projekty

Vidiecky cestovný ruch

A K T U Á L N E   V Ý Z V Y


VÝZVA MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

Podpora MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja

Termín na predkladanie žiadostí o NFP – uzávierka 2. hodnotiaceho kola: 30.11.2020

Kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-27

Ponuku na vypracovanie projektu nájdete TU.

Celé znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nájdete TU.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

 • fyzická alebo právnická osoba, registrovaná v SR, zapísaná v OR alebo ŽR
 • existuje minimálne 12 mesiacov ku dňu podania ŽoNFP
 • mikro, malý a stredný podnik (je nutné plniť do momentu účinnosti Zmluvy o NFP)
 • schválená účtovná závierka za účtovné obdobie v trvaní 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom je predkladaná ŽoNFP projektu
 • v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP

Miesto realizácie projektu:

 • okres Lučenec a Rimavská Sobota (pre 1. a 2. hodnotiace kolo)
 • okres Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Revúca (pre 3. a ďalšie hodnotiace kolo)
  (dôležité je miesto realizácie a nie sídlo žiadateľa)

Výška a intenzita pomoci:

Miesto realizácie projektu Veľkosť podniku Maximálna intenzita pomoci Nenávratná finančná pomoc
min. max.
Okres Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Revúca mikro 85 % 35.000 EUR 200.000 EUR
malý
stredný

Oprávnené aktivity a činnosti projektu:

Cieľom výzvy je podporiť rozvoj podnikania a zvýšenie konkurencieschopnosti MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja v rámci Iniciatívy EK catching- up regions prostredníctvom podpory projektov zameraných na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu s potenciálom podporiť rozvoj cestového ruchu (t. j. priamym užívateľom produktu/služby súvisiacej s projektom môžu byť návštevníci regiónu), prostredníctvom:

 • nákupu nového dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (stroje, prístroje, zariadenia, softvér, oceniteľné práva, licencie, autorské práva, recepty, patenty, priemyselné práva) za účelom dosiahnutia inovácie produktov a/alebo produkčných procesov
 • stavebné investície*(výdavky na rekonštrukčné práce týkajúce sa stavieb na individuálnu rekreáciu) oprávnenými sú výdavky na zmenu dokončenej stavby podľa § 139b) písm. c) stavebného zákona**, t. j. stavebné úpravy, pri ktorých sa zachováva vonkajšie pôdorysné a výškové ohraničenie stavby
  * nákup pozemkov, nehnuteľností a výstavba nových priestorov nie sú v rámci tejto výzvy oprávnené
  ** § 139b) písm. c) stavebného zákona = stavby na individuálnu rekreáciu

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.


VÝZVA MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

Podpora MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja

Termín na predkladanie žiadostí o NFP – uzávierka 2. hodnotiaceho kola: 30.11.2020

Kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-26

Ponuku na vypracovanie projektu nájdete TU.

Celé znenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nájdete TU.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

 • fyzická alebo právnická osoba, registrovaná v SR, zapísaná v OR alebo ŽR
 • existuje minimálne 12 mesiacov ku dňu podania ŽoNFP
 • mikro, malý a stredný podnik (je nutné plniť do momentu účinnosti Zmluvy o NFP)
 • schválená účtovná závierka za účtovné obdobie v trvaní 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom je predkladaná ŽoNFP projektu
 • v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP

Miesto realizácie projektu:

 • okres Snina (pre 1. a 2. hodnotiace kolo)
 • okres Snina, Humenné, Medzilaborce (pre 3. a ďalšie hodnotiace kolo)
  (dôležité je miesto realizácie a nie sídlo žiadateľa)

Výška a intenzita pomoci:

Miesto realizácie projektu Veľkosť podniku Maximálna intenzita pomoci Nenávratná finančná pomoc
min. max.
Okres Snina, Humenné,
Medzilaborce
mikro 85 % 35.000 EUR 200.000 EUR
malý
stredný

Oprávnené aktivity a činnosti projektu:

Cieľom výzvy je podporiť rozvoj podnikania a zvýšenie konkurencieschopnosti MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja v rámci Iniciatívy EK catching- up regions prostredníctvom podpory projektov zameraných na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu s potenciálom podporiť rozvoj cestového ruchu (t. j. priamym užívateľom produktu/služby súvisiacej s projektom môžu byť návštevníci regiónu), prostredníctvom:

 • nákupu nového dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (stroje, prístroje, zariadenia, softvér, oceniteľné práva, licencie, autorské práva, recepty, patenty, priemyselné práva) za účelom dosiahnutia inovácie produktov a/alebo produkčných procesov
 • stavebné investície*(výdavky na rekonštrukčné práce týkajúce sa stavieb na individuálnu rekreáciu) oprávnenými sú výdavky na zmenu dokončenej stavby podľa § 139b) písm. c) stavebného zákona**, t. j. stavebné úpravy, pri ktorých sa zachováva vonkajšie pôdorysné a výškové ohraničenie stavby
  * nákup pozemkov, nehnuteľností a výstavba nových priestorov nie sú v rámci tejto výzvy oprávnené
  ** § 139b) písm. c) stavebného zákona = stavby na individuálnu rekreáciu

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.U K O N Č E N É   V Ý Z V Y


Výzva 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Termín na podávanie projektov: do 21.09.2015

Celé znenie výzvy si nájdete na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Výzva je prioritne zameraná na projekty súvisiace s investíciami do hmotného majetku prispievajúce k rozvoju vidieckého cestovného ruchu, relaxačných a rekreačných činností, diverzifikáciu činností na produkty alebo služby, ktoré predtým neboli predmetom jeho podnikania.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):
Oprávneným žiadateľom sú fyzické a právnické osoby (mikro- a malé podniky vo vidieckych oblastiach) vykonávajúce hospodársku činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou, resp. osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:
max. 3 mil EUR pre všetky oblasti mimo Bratislavského kraja a max. 440 tis. EUR pre Bratislavský kraj

Oprávnenosť činností realizácie projektu:
Rozsah a činnosti:

 • obstaranie a výstavba nových alebo rekonštrukcia alebo modernizácia priestorov a areálov na daný účel,
 • nákup vnútorného vybavenia, technológií, strojov, zariadení a pod.,
 • vykonávanie činností alebo poskytovanie služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu,
 • spracovanie a uvádzanie na trh produktov: obstaranie a výstavba nových alebo rekonštrukcia alebo modernizácia priestorov a areálov na daný účel, rozšírenie kapacity existujúceho podniku alebo diverzifikáciu činnosti podniku na produkty alebo služby, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti.

Oprávnené výdavky:
Výdavky na hmotné a nehmotné aktíva na počiatočnú investíciu, zameranú na založenie nového podniku alebo rozšírenie kapacity existujúceho podniku alebo diverzifikáciu činnosti podniku na produkty alebo služby, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti.

Oprávnenosť miesta realizácie projektu:
Za oprávnené miesto realizácie projektu je považované celé územie Slovenskej republiky, ale len vo vidieckych oblastiach.
Vidieckou oblasťou sa rozumie celé územie SR, okrem všetkých krajských miest, s výnimkou ich prímestských častí do 5 000 obyvateľov (vrátane).

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.

 

Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

 

Činnosť 1: činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov.

Oprávnená je výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie a to s kapacitou od 5 do 30 lôžok,v nadväznosti na vytvorenie alebo modernizáciu areálu na rozvoj rekreačných a relaxačných činností.
V prípade obhospodarovateľov lesa je činnosť 1 oprávnená s výnimkou budovania a obnovy občianskej a poznávacej infraštruktúry (náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy).

Činnosť 2: činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu. V rámci danej oblasti je možné sa zamerať aj na terapie (hipoterapia, animoterapia), lesnú pedagogiku a pod., ktoré prispievajú k rekonvalescencii, lepšiemu začleneniu do spoločenského života, zvýšeniu motoriky cieľovej skupiny.

Činnosť 3: spracovanie a uvádzanie na trh produktov, ktorých výstup spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ. Vstupom spracovania môže byť aj produkt, ktorý spadá do prílohy I ZFEÚ za podmienky, že je vstupom zároveň aj produkt, ktorý nespadá do prílohy I ZFEÚ (s výnimkou spracovania poľnohospodárskych produktov, ktorých vstup spadá výlučne do prílohy I ZFEÚ a výstupom je energia z OZE alebo produkt, ktorý sa ďalej využíva na výrobu energie) vrátane doplnkovej výroby nepoľnohospodárskeho, nelesného a neakvakultúrneho charakteru, ako aj predaj vlastných produktov nepoľnohospodárskeho, nelesného a neakvakultúrneho charakteru (vrátane zriadenia mobilných predajných miest) a výrobkov a/alebo produktov iných poľnohospodárov a obhospodarovateľov lesa a akvakultúrnych podnikov za účelom ekonomického rozvoja daného územia. Oprávnená je aj tvorba a rozvoj aktivít a činností spojených s poskytovaním služieb, najmä služieb súvisiacich so skladovaním, logistikou a dopravou a zriaďovaním podnikateľských inkubátorov.

BEZPLATNÉ INFORMÁCIE

Bezplatný e-mailový servis aktualít z oblastí: eurofondy, dotácie, regionálny rozvoj a manažment investícií.Chcem dostávať informácie o:

Poľnohospodárstvo
Potravinárstvo
Obec
Lesníctvo
Cestovný ruch
Priemysel
Školstvo


REGIONÁLNI PORADCOVIA

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Premier Consulting EU, s.r.o.
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
Slovak Republic

Tel.: 035 771 35 85
Fax: 035 771 42 50
Email: