Poradenstvo pri čerpaní eurofondov

Finančná pomoc z Eurofondov / Podnikateľské poradenstvo / Investičné projekty

Ochrana osobných údajov

Počet
schválených projektov

Aktuálne ku dňu 20.01.2021

Informácie o spracúvaní osobných údajov
spoločnosti Premier Consulting EU, s.r.o.

Vážení klienti,

naša spoločnosť Premier Consulting EU, s.r.o., so sídlom: Hadovská cesta 870, Komárno 945 01, IČO:
48 231 657 (ďalej len „Spoločnosť“), dlhoročne poskytuje svojim klientom poradenstvo v oblasti čerpania
eurofondov. V rámci poskytovania našich služieb spracúva naša Spoločnosť aj osobné údaje svojich
klientov, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu a iných osôb v prípadoch keď je nevyhnutné pre plnenie
zmluvy spracúvať osobné údaje aj inej osoby než je osoba s ktorou je uzatvorená zmluva (ďalej v texte aj
ako „dotknuté osoby“).

V tejto súvislosti sprístupňujeme tieto informácie o spracúvaní osobných údajov. Cieľom týchto informácií
je poskytnúť úplné informácie o spracúvaní osobných údajov v našej Spoločnosti, a to najmä o tom, v
akom rozsahu a na aký účel sú osobné údaje spracovávané, kto a akým spôsobom osobné údaje
spracováva, ako aj o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov podľa príslušných
právnych predpisov.

Tieto informácie sú poskytnuté v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej
v texte aj ako len „zákon“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je Spoločnosť Premier Consulting EU, s.r.o., so sídlom: Hadovská
cesta 870, Komárno 945 01.

Kontaktné údaje na Spoločnosť sú: tel.č.: 035 771 35 85, email: info@eurofondy.sk, webová stránka:
www.eurofondy.sk. Na uvedené kontaktné údaje nás môžete v súvislosti so spracúvaním Vašich
osobných údajov kedykoľvek kontaktovať.

Naša Spoločnosť spracováva osobné údaje v súvislosti s poskytovaním svojich služieb – poradenstvom
pri uchádzaní sa o čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a s tým súvisiacich služieb
ako je vykonávanie procesu verejného obstarávania a pod.

Naša Spoločnosť spracováva osobné údaje za účelom uvedeným ďalej nižšie v tomto texte, a to
v rozsahu zodpovedajúcom tomuto účelu a v rozsahu osobných údajov dotknutej osoby uvedených vo
všetkých dokladoch a informáciách odovzdaných, či predložených Spoločnosti v súvislosti so zmluvami,
a to najmä v rozsahu: titul, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, telefonický kontakt, e-mailový
kontakt a iné kontakty používané pri elektronickej komunikácii, číslo občianskeho preukazu, číslo faxu,
trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, údaje o zamestnávateľovi, údaje o bankovom spojení.

Spoločnosť spracováva osobné údaje vo svojom informačnom systéme, ktorý predstavuje usporiadanú
databázu obsahujúcu osobné údaje, systematicky spracúvané na potreby dosiahnutia účelu ich
spracúvania s použitím automatizovaných prostriedkov spracúvania. Spoločnosť získava osobné údaje od
klientov aj kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov a iných dokladov
a dokumentov, ktoré obsahujú osobné údaje, na nosič informácií.

Naša Spoločnosť neprenáša osobné údaje do zahraničia.

Dotknuté osoby nie sú povinné osobné údaje poskytnúť, avšak v prípade neposkytnutia osobných údajov
Spoločnosti, táto nemôže plniť svoje záväzky zo zmlúv, teda najmä v takom prípade nemôže vyhotoviť
predmet zmlúv, pretože vzhľadom na charakter plnenia sú osobné údaje získané od dotknutých osôb
nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov, oprávnené záujmy Spoločnosti

Naša Spoločnosť spracováva osobné údaje vykonávaním operácií alebo súboru operácií s osobnými
údajmi klientov, napr. ich získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie
alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie,
uchovávanie, likvidácia, ich prenos, poskytovanie alebo sprístupňovanie.

Spoločnosť takto spracováva osobné údaje za účelom

a) zabezpečenia riadneho výkonu plnení a činností vyplývajúcich zo zmlúv, ktoré uzatvára s klientmi, ktorých osobné údaje spracováva, alebo ktoré uzatvára s právnickými osobami, ktorých poverených osôb (spravidla štatutárov) osobné údaje spracováva,
b) uplatnenia všetkých nárokov Spoločnosti zo zmlúv a za účelom spracovávania účtovných dokladov Spoločnosti,
c) výkonu reklamných, marketingových a podnikateľských aktivít Spoločnosti, a posielania obchodných oznámení a newsletterov, vrátane profilovania,
d) zabezpečenia prevádzky Spoločnosti.

Právnym základom poskytnutia osobných údajov je

a) plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je klient ako dotknutá osoba,
b) súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov v prípadoch, keď je nevyhnutné pre plnenie zmluvy spracúvať osobné údaje inej osoby než je osoba s ktorou je uzatvorená zmluva
(oba uvedené prípady sú právnymi základmi pre účely zmluvného plnenia z uzatvorenej zmluvy), a
c) ochrana oprávnených záujmov Spoločnosti (pre účely reklamných a marketingových aktivít Spoločnosti).

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou.

Oprávnené záujmy Spoločnosti spočívajú v spracúvaní vykonávanom na účel

a) priameho marketingu, teda na účel ponúkania produktov a služieb, či už písomne, elektronicky alebo telefonicky,
b) posielania obchodných oznámení a newsletterov,
c) využitie tzv. cookies a informácií o návštevnosti internetových stránok
d) monitorovanie kancelárie Spoločnosti kamerovým systémom na účely ochrany majetku Spoločnosti

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté

Naša Spoločnosť poskytuje osobné údaje tretím osobám – príjemcom, a to najmä

a) osobám spolupracujúcim so Spoločnosťou na plnení záväzkov zo zmlúv,
b) osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu so Spoločnosťou v súvislosti s reklamnými či marketingovými aktivitami Spoločnosti,
c) ekonomickým, daňovým, právnym a iným poradcom Spoločnosti

Doba uchovávania osobných údajov a kategórie spracúvaných osobných údajov

Spoločnosť uchováva osobné údaje po dobu 12 rokov od ukončenia trvania platnosti príslušnej zmluvy,
ktorej sa osobné údaje týkajú.

Spoločnosť spracováva výhradne len bežné (všeobecné) osobné údaje napr. meno, priezvisko, adresa,
rodné číslo a pod.

Spoločnosť nevykonáva spracovávanie osobitných kategórií osobných údajov, ktorými sú údaje uvedené
v § 16 ods. 1 zákona, teda údaje ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú
vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje,
údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej
osoby.

Spoločnosť nespracováva ani osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo
priestupku.

Rodné čísla a profilovanie

Pre dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov naša Spoločnosť pri ich spracúvaní vo
svojom informačnom systéme, na účely jednoznačného určenia dotknutej osoby, môže využívať aj rodné
číslo dotknutých osôb.

Spoločnosť v rámci svojej činnosti vykonáva profilovanie osobných údajov dotknutých osôb, a to pre
potreby priameho marketingu tak, aby klientom ponúkala len tie produkty a služby, ktoré môžu byť pre
klientov zaujímavé. Takéto spracovania osobných údajov nemajú pre dotknutú osobu žiadne právne
účinky.

Práva dotknutej osoby

Dotknuté osoby majú v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov nasledovné
oprávnenia:

Dotknutá osoba má v prvom rade právo kedykoľvek odvolať ňou daný súhlas so spracovaním
osobných údajov (§ 14 ods. 3 zákona), a to rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila, teda najmä
písomným odvolaním súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných
údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba má ďalej právo požadovať od našej Spoločnosti prístup k osobným údajom (§ 21
zákona). Dotknutá osoba má v tejto súvislosti právo získať od našej Spoločnosti potvrdenie o tom, či sa
spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak takéto osobné údaje spracúvame, dotknutá osoba má
právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov,
kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli
alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej
organizácii, ak je to možné, dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o
kritériách jej určenia, práve požadovať od Spoločnosti opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej
osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných
údajov, práve podať návrh na začatie konania podľa o ochrane Osobných údajov, zdroji osobných údajov,
ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, existencii automatizovaného individuálneho
rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne Spoločnosť dotknutej osobe informácie
najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania
osobných údajov pre dotknutú osobu. Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách
týkajúcich sa prenosu podľa, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácii. Spoločnosť je povinná poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za
opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže Spoločnosť účtovať
primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Spoločnosť je povinná poskytnúť osobné
údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Toto právo získať osobné údaje nesmie mať
nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

Dotknutá osoba má ďalej právo na opravu Osobných údajov (§ 22 zákona), ktoré spočíva v tom, že
Spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu opraviť nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej
osoby. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie
neúplných osobných údajov.

Dotknutá osoba má ďalej právo požadovať vymazanie Osobných údajov (§ 23 zákona), ktoré sa jej
týkajú, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, dotknutá
osoba odvolá súhlas podľa, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje
iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných
údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, osobné údaje sa
spracúvajú nezákonne, je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu
alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo sa osobné údaje získavali v
súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona. Spoločnosť je v takýchto
prípadoch povinná osobné údaje vymazať a je zároveň povinná prijať primerané bezpečnostné opatrenia
vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel
informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti,
aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

Dotknutá osoba má ďalej právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov (§ 24 zákona)
Spoločnosťou, ak dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
Spoločnosti overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá
osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, Spoločnosť
už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na
uplatnenie právneho nároku, alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27
ods. 1 zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Spoločnosti prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem
uchovávania môže osobné údaje Spoločnosť spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel
uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Dotknutú osobu, ktorej
spracúvanie osobných údajov sa takto obmedzí, je Spoločnosť povinná informovať pred tým, ako bude
obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Dotknutá osoba má ďalej právo na prenosnosť Osobných údajov (§ 26 zákona), ktoré spočíva v tom,
že dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Spoločnosti, v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje
ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1
písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona a spracúvanie osobných údajov sa
vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatnením tohto práva nie je dotknuté právo na výmaz
osobných údajov podľa § 23 zákona. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných
údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci
zverenej prevádzkovateľovi. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

Dotknutá osoba má ďalej právo namietať spracúvanie Osobných údajov (§ 27 zákona), a to z dôvodu
týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe oprávnených záujmov Spoločnosti
vrátane profilovania založeného na takomto právnom základe, ak tieto oprávnené záujmy prevažujú nad
právami alebo záujmami Dotknutej osoby. Dotknutá osoba má tiež právo namietať spracúvanie Osobných
údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym
marketingom; v takom prípade Spoločnosť ďalej Osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie
spracúvať.

Dotknutá osoba má ďalej právo na začatie konania o ochrane Osobných údajov (§ 99 a nasl.
zákona), ktorého účelom je zistiť, či došlo k porušeniu práv dotknutých osôb pri spracúvaní ich osobných
údajov alebo došlo k porušeniu zákona alebo osobitného predpisu v oblasti ochrany osobných údajov, a v
prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za
porušenie zákona alebo osobitného predpisu pre oblasť ochrany osobných údajov. Konanie sa začína na
návrh dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených
zákonom, alebo aj bez návrhu.

Platnosť informácie

Táto Informácia je platná a účinná ku dňu 25. 5. 2018. Aktuálne znenie tejto Informácie je uverejnené na
internetových stránkach Spoločnosti www.eurofondy.sk, a súčasne je dostupné v sídle Spoločnosti v jej
hlavnej kancelárii na adrese Hadovská cesta 870, Komárno 945 01.

BEZPLATNÉ INFORMÁCIE

Bezplatný e-mailový servis aktualít z oblastí: eurofondy, dotácie, regionálny rozvoj a manažment investícií.Chcem dostávať informácie o:

Poľnohospodárstvo
Potravinárstvo
Obec
Lesníctvo
Cestovný ruch
Priemysel
Školstvo


REGIONÁLNI PORADCOVIA

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Premier Consulting EU, s.r.o.
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
Slovak Republic

Tel.: 035 771 35 85
Fax: 035 771 42 50
Email: